Zarząd Główny PTI

W kadencji 2017-2020 w skład Zarządu Głównego (ZG) PTI wchodzą:

Prezydium ZG

Włodzimierz Marciński

- Prezes PTI

Włodzimierz Marciński - od 1972 r. zajmuje się zastosowaniem informatyki w administracji publicznej. Jest twórcą wielu użytkowych systemów informatycznych stworzonych na potrzeby administracji, gospodarki oraz telewizji.

Pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był odpowiedzialny za informatyzację polskiej służby zagranicznej, w tym opracowanie kompleksowego systemu informatycznego obsługi wniosków wizowych oraz wdrożenia systemu informacyjnego Schengen.

Od marca 1998 r do lipca 2004 r. pełnił funkcję I Radcy w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie odpowiadał za proces negocjacji akcesyjnych w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Był długoletnim ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy.

Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2004 -2008 r.) odpowiadał za zagadnienia informatyzacji administracji publicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA. Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poświęcił się rozwojowi kadr IT w administracji publicznej.

Od roku 2012 do 2017 pełnił funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce. Zainicjował powołanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych – zrzeszenia instytucji, firm oraz organizacji chcących współpracować na rzecz upowszechniania kompetencji cyfrowych. Był także członkiem dwóch kadencji Komitetu Informatyki PAN, a także członkiem zarządu Mazowieckiego Oddziału PTI.

Poza obowiązkami związanymi z kierowaniem Polskim Towarzystwem Informatycznym prowadzi obecnie projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego celem jest udzielanie wsparcia najzdolniejszej młodzieży oraz zaangażowanym edukatorom. Od wielu lat jest również członkiem rady programowej Forum Teleinformatyki.

Za swoją działalność społeczną, na wniosek środowiska teleinformatycznego został w roku 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Janusz Dorożyński

- wiceprezes ds. organizacji, strategii i rozwoju

Dr inż. Janusz Dorożyński, rocznik 1955, absolwent (1980 r.) Moskiewskiego Instytutu Subtelnej Technologii Chemicznej im. Łomonosowa (obecnie część Moskiewskiego Uniwersytetu Technologicznego). W 1984 r. na tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy o modelowaniu komputerowym procesów technologicznych.W dalszej pracy zawodowej związany z informatyką, przy czym przez jej większość w sektorze przedsiębiorstw, jak m.in. Zakład Informatyki KP „Huta Stalowa Wola”, Prokom Software SA (Bydgoszcz, W-wa), ZETO SA w Poznaniu, ZETO Bydgoszcz SA, Asseco Data System SA. Prowadził działalność gospodarczą – usługi informatyczne: firmy NorSta (Stalowa Wola) i NoriSta (Bydgoszcz). Współpracował z WSB w Toruniu, Wydział w Bydgoszczy; obecnie (rok 2018) zatrudniony na UKW w Bydgoszczy jako asystent i w Bydgoskiem Klastrze Informatycznym jako dyrektor.

W trakcie pracy zawodowej pełnił role wykonawcze (programisty, projektanta, analityka, wdrożeniowca – platformy systemowe m.in. IBM OS/360 MFT/MVT, MVS, OS/390, z/OS; MS DOS/Windows; Linux), jak i zarządcze (kierownik pracowni, działu, dyrektor pionu, oddziału, pełnomocnik zarządu), a ostatnio także dydaktyczne. Tworzył systemy zarządzania w przedsiębiorstwach informatycznych zgodne z normami ISO 9001, 27001 oraz z metodyką BITI (ITIL v2). Posiada certyfikaty ITIL v2 i PRINCE2.

Od 2004 r. aktywny uczestnik Wikipedii (głównie wydanie pl) i ruchu Wikimedia.

Do PTI należy od 1985 r. Organizator i przewodniczący koła w Stalowej Woli. Delegat zjazdów w 1987, 1990, 1993, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017, sekretarz GKR kadencji 2002-2005, członek ZG kadencji 2008-2011, wiceprezes PTI kadencji 2011-2014, 2014-2017 i 2017-2020.

Marek Hołyński

- wiceprezes ds. wydarzeń cyklicznych i współpracy z zagranicą

Marek Hołyński po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1970 roku pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, doktoryzując się w 1975 roku w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. W latach 1981-89 był profesorem Uniwersytetu Bostońskiego i równolegle samodzielnym pracownikiem naukowym Massachusetts Institute of Technology.

Lata 90-te spędził w Dolinie Krzemowej projektując graficzne stacje robocze oraz opracowując algorytmy grafiki komputerowej. Od 2008 roku dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych. Członek założyciel PTI wybrany do pierwszego Zarządu Głównego, prezes w kadencji 2008-2011.

Janusz Kacprzyk

- wiceprezes ds. nauki (2018- )

 

Od wielu lat jest związany z Polską Akademią Nauk, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN. Bierze udział także w pracach rad naukowych Instytutu Podstaw Informatyki, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Współpracuje z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Przez wiele lat wykładał również na Politechnice Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz pracy akademickiej w Polsce, pełni rolę profesora honorowego i wizytującego na zagranicznych uniwersytetach – min. Yli Normal Uniwersity w Chinach, Tijuana Institute of Technology w Meksyku, RIKEN Brain Research Institute w Japonii.

Prof. Kacprzyk jest także członkiem korespondentem zagranicznym Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (RACEF – Real Akademia de Ciencias Economicas y Financiarias). Otrzymał tytuł Fellow of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Fellow of International Fuzzy Systems Association (IFSA) oraz Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI).

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Naukowej, dwoma nagrodami Pioneer Award przyznawanymi przez IEEE, wyróżnieniem AutoSoft Lifetime Achievement Award oraz odznaczaniem 6th Kaufmann Prize and Gold Medal.

Wojciech Kiedrowski

- wiceprezes ds. finansowych / skarbnik

Menedżer projektów informatycznych, małych i dużych zespołów rozwoju oraz utrzymania oprogramowania.
Od ponad 20 lat implementujący rozwiązania informatyczne w przemyśle i administracji.
Ukończył studia na kierunku Informatyka na Politechnice Gdańskiej oraz Rachunkowość i Finanse na
Uniwersytecie Gdańskim. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego z ponad 20-letnim stażem, rzeczoznawca PTI.
Doświadczony przedsiębiorca w branży informatycznej.

Marian Noga

- wiceprezes ds. nauki (2017-2018)

 

Prof. dr hab. inż. Marian Noga pracował w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. W 1961 r. ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (WEGiH) AGH. W 1969 r. obronił doktorat, w 1975 – habilitację; w 1983 r. uzyskał tytułu profesora nadzwyczajnego, w 1997 r. – profesora zwyczajnego.

Przez całą drogę zawodową związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. W latach 1978-1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (EAiE) AGH, w latach 1979-1993 – kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych Instytutu Maszyn i Sterowania Układami Elektroenergetycznymi (IMiSUE) AGH, od 1981 do 1988 - zastępcy dyrektora IMiSUE.

W okresie od 1976 do 1989 r. pracował także na Uniwersytecie Śląskim, gdzie był kierownikiem Zakładu Elektrotechniki i Automatyki. W 1982-1984 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Problemów Techniki. W latach 1989-2004 organizował i szefował Akademickiemu Centrum Komputerowemu ,,Cyfronet’’ w Krakowie. Od 2012 r. był odpowiedzialny za projekt i realizację akademickiej sieci komputerowej (MAN-Kraków). Przewodniczący Komitetu sterującego Budowy Sieci Teleinformatycznej dla Nauki ,,PIONIER’’. Kierownik i wykonawca siedmiu Programów Ramowych UE (V i VI).

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTI w kadencji 2008-2011, Prezes Zarządu Głównego w latach 2011-2017.

Janusz Żmudziński

- wiceprezes ds. kluczowych zagadnień IT

Członek Oddziału Dolnośląskiego PTI. Architekt rozwiązań bezpieczeństwa IT w wiodących polskich firmach informatycznych. Od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Posiadane certyfikaty: CISA, CISM, CRISC, CISSP, P2P, TOGAF. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek ISACA, ISC2, Association of Enterprise Architects.

Zobacz także:

profil zawodowy w LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/jzmudzinski

Facebook, strona Sekcji Bezpieczeństwa Informacji: https://www.facebook.com/SekcjaBezpieczenstwaPTI/

Jerzy Jaworowski

 

Dr inż. Jerzy R. Jaworowski – absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej AGH, łącząc ją ze studiami doktoranckimi w zakresie automatyki i informatyki. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.

W 1981 roku przeszedł do nowo utworzonego Instytutu Informatyki AGH, obejmując w dwa lata później kierownictwo Zakładu Oprogramowania Systemowego. W tym okresie samodzielnie kierował szeregiem znaczących projektów badawczych i wdrożeniowych, realizowanych w zakresie systemów informatycznych dla potrzeb przemysłu. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1984 roku.

W 1990 roku odszedł z uczelni poświęcając się wyłącznie pracy zawodowej. Zajmując samodzielne stanowiska kierownicze prowadził w charakterze generalnego projektanta szereg dużych projektów instalacji i systemów informatycznych, realizowanych na zamówienie kontrahentów zagranicznych oraz systemów oprogramowania dla potrzeb sektora telekomunikacyjnego w kraju.

W 2001 roku otrzymał propozycję objęcia stanowiska adiunkta w powstającym Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej. W 2004 zrezygnował z pracy zawodowej poza uczelnią, koncentrując się głównie na będącej pasją jego życia dydaktyce. Od 2012 roku jest prodziekanem d.s. ogólnych i dydaktyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od 2017 członek Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI oraz członek Prezydium ZG PTI.


Beata Ostrowska

 

Beata Ostrowska – absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich w zakresie informatyki na PŁ. Asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ (1990-2004). Zajmowała się analizą wymagań, architekturą, projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem systemów informatycznych dla biznesu i ochrony zdrowia. Posiada certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level - Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer.

Koordynator oraz ekspert w licznych projektach, w tym edukacyjnych; inżynier koordynator w zespole Doradcy Technicznego w projekcie e-Zdrowie; członek i przewodnicząca komisji branżowych zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców; recenzent standardów kwalifikacji zawodowych; ekspert RPO 2007-2013; rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W latach 2011-2017 wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, od 2017 roku członek Prezydium Zarządu; członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych; członek zarządu i rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej; członek zarządu i sekretarz Klubu 500 Łódź. Recenzent programu kształcenia w ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2016 r., Brązowym Krzyżem Zasługi w 2004 r., Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w 2015 r., Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet w 2014 r.

Pozostali członkowie ZG

Marek Bolanowski

 

Dr inż. Marek Bolanowski – absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, kierunek Informatyka. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność: system i sieci komputerowe.

Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Systemów Rozproszonych i Zakładu Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z członków-założycieli Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego pierwszy prezes. Jest również Rzeczoznawcą PTI.

Jego główne zainteresowania w obszarze informatyki związane są z projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych oraz detekcją anomalii w systemach informatycznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu tematycznego.

Był organizatorem, członkiem komitetów organizacyjnych i programowych wielu informatycznych konferencji naukowych i branżowych. Jest również prelegentem występującym na konferencjach naukowych i specjalistycznych, poświęconych zagadnieniom projektowania i eksploatacji systemów rozproszonych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z projektowaniem i budową rozproszonych systemów informatycznych, współdziałając przy tym z wiodącymi producentami sprzętu oraz integratorami rozwiązań informatycznych.

Współpracuje również z przemysłem w zakresie wspólnych badań i wdrażania nowych rozwiązać w środowiskach produkcyjnych. Jest instruktorem i współzałożycielem akademii i laboratoriów szkoleniowych (m.in. Cisco, Alcatel-Lucent, Extreme Networks).

Maria Ganzha

 

Maria Ganzha jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej (MiNI PW). Stopnie naukowe magistra i doktora uzyskała na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa, a habilitację – w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W PTI jest od 2006 roku, zajmuje się m.in. organizacją serii międzynarodowych konferencji FedCSIS; jest także Redaktor Naczelną wydawanej przez PTI serii książkowej Annals of Computer Science and Information Systems.

Maciej Godniak

 

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Członek zwyczajny PTI od 2003 roku, członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PTI (w kadencjach 2005-2008, 2008-2011, 2017-2020); Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Zachodniopomorskiego PTI (w kadencjach 2011-2014, 2014-2017). Delegat na VIII, IX, X, XI i XII Zjazd PTI. Członek Zarządu Głównego PTI w XII i XIII Kadencji.

Brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego licznych konferencji PTI: Sejmik Młodych Informatyków (2006-2013, 2015), FedCSIS (2011), Systemy Czasu Rzeczywistego (2013), KKIO (2013, 2015).

Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego 35-lecia PTI oraz obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Był jednym z inicjatorów powołania Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej oraz Informatyki w Zarządzaniu.

Redaktor naczelny Biuletynu PTI. Przygotował redakcję techniczną i projekt graficzny publikacji: "30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego", "35 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego", "Polskie Towarzystwo Informatyczne (1981-2017)". Zaprojektował logo konferencji KKIO (2013, 2015), SCR (2013), SMI (2015), IwZ (2015, 2016), CMEE (2015), 35-lecia PTI oraz 70-lecia polskiej informatyki, sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej.

Tadeusz Kifner

 

Związany z IT, głównie w branży finansowej, od lat 90. Pracował na wielu stanowiskach skupiając się na: rozwoju oprogramowania, audycie IT, IT Governance i architekturze rozwiązań. Uczestniczył w projektach dla administracji publicznej i samorządowej związanych z rozwojem oprogramowania i wdrożeniem nowych usług oraz weryfikował stan wdrożenia usług informatycznych. Posiada doświadczenie jako niezależny doradca w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania organizacjami IT. Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz rzeczoznawca PTI nr 110. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA walidowanych przez RSM Erasmus University. Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak: TOGAF 9/8, Prince2, CISA, CGEIT, audytor ISO27001, ITIL Expert v3/Service Manager v2, Green Belt, Scrum/Agile.

Opis doświadczenia zawodowego: https://www.linkedin.com/in/tadeuszkifner/

 

Tomasz Klasa

 

Tomasz Klasa - doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; konsultant SAP oraz wykładowca akademicki. W PTI od 2008 r., organizator i realizator inicjatyw proczłonkowskich; członek ZG w kadencji 2014-2017. W bieżącej kadencji chciałby zająć się sprawami członkowskimi i poprawą komunikacji wewnętrznej w PTI, w tym między innymi: powrotem do tematu legitymacji członkowskiej, wdrożeniem uchwalonych w kadencji 2014-2017 odznaczeń PTI, uruchomieniem elektronicznej deklaracji członkowskiej, usprawnieniem przepływu informacji do członków po każdym ZG oraz nową stroną PTI.

Adam Mizerski

 

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej (PN-ISO/IEC 27005/COBIT Risk IT/COSO) analizy ryzyka, czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyk podczas skoków spadochronowych i nurkowania.

Audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz spełniony „karbowy XXI wieku”, zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL. W latach 2010-2016 biegły sądowy z zakresu informatyki przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR / MSSF. Starszy Specjalista w Zespole Audytu Systemów Informatycznych Departamentu Audytu Wewnętrznego Getin Noble Bank S.A. Rzeczoznawca nr 130 Izby Rzeczoznawców PTI.

Dodatkowe informację: https://goo.gl/xzZk8Y

Jerzy S. Nowak

 

Członek-założyciel PTI. Twórca Koła, a następnie Oddziału Górnośląskiego i jego długoletni prezes.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Współorganizator Górskiej Szkoły Informatyki w Szczyrku. Od 2008 roku prowadzi Sekcję Historyczną PTI - HistoriaInformatyki.pl

Grzegorz Szyjewski

 

Grzegorz Szyjewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Był przedstawicielem Polski w międzynarodowej grupie strategicznej przy Radzie Europejskich Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS), zajmującej się tworzeniem standardów w zawodzie informatyka. Pełnił rolę polskiego koordynatora w międzynarodowym badaniu: „CEPIS e-Competence Benchmark”.

Grzegorz Szyjewski pracuje na rzecz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Odpowiada za: projektowanie, wdrażanie i eksploatację internetowego systemu do prowadzenia egzaminów i zarządzania certyfikacją na terenie Polski. Jest autorem systemu elektronicznego podręcznika exeBOOK. W 2017 roku został laureatem nagrody „Lider 20-lecia ECDL”.

Dodatkowe doświadczenia zdobywał jako członek komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem procesami biznesowymi, zdalną identyfikacją i uwierzytelnianiem w systemach teleinformatycznych.

Wśród aktywności statutowych na rzecz PTI na podkreślenie zasługuje między innymi zaprojektowanie i utworzenie tzw. "Wpłatomatu", czyli systemu informatycznego wspomagającego podstawowe procesy Oddziału Zachodniopomorskiego, tj. aktualizację danych członkowskich, kontrolę stanu opłat składkowych i dokonywanie opłat drogą elektroniczną.