Skład Rady

Sektorową Radę (SR) tworzą przedstawiciele następujących typów instytucji:

1) przedsiębiorstw tworzących sektor/organizacji pracodawców,

2) instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora,

3) związków zawodowych,

4) Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkich Rad Rynku Pracy/Wojewódzkich Rad Zatrudnienia,

5) instytucji pełniącej funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora,

6) stowarzyszeń zawodowych,

7) innych podmiotów istotnych z punktu widzenia działalności SR, np. Obserwatorium Rynku Pracy, itp.

Rada jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych (pod warunkiem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych kwalifikacji), a uczestnictwo w niej jest oparte na zasadzie dobrowolności i woli współpracy Każdy z członków uczestniczy w niej na równych prawach.