RSIT

Polskie Towarzystwo Informatyczne w partnerstwie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji wzięło udział w konkursie w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs miał na celu wyłonić podmioty, które będą mogły stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji jako partnerem, w konkursie ogłoszonym przez PARP złożyło wniosek na „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”. Zgłoszony projekt zyskał najwyższą liczbę punktów spośród ośmiu wniosków, które skierowano do etapu oceny strategicznej i został rekomendowany do realizacji.

Prowadzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT jest zgodne z kierunkiem III „Strategii Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2015-2020”. Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji informatycznych dla uzyskiwania tych wartości. Rola i relacja PTI z Radą pozwoli wpływać na definiowanie i budowanie właściwych w branży informatycznej kompetencji specjalistycznych.