Aktualności

Członkowie PTI

Wszelkie sprawy dotyczące zasad przyjęcia w poczet członków Towarzystwa nowych kandydatów, praw i obowiązków członków oraz warunków ustania członkostwa precyzuje Statut PTI. Statutowa konwencja dotycząca warunków jakie muszą spełniać członkowie PTI jest skrupulatnie przestrzegana przez odpowiednie Zarządy i gwarantuje wysoki poziom profesjonalny Koleżanek i Kolegów naszego Towarzystwa. W celu zachowania zgodności niniejszego materiału ze Statutem PTI zamieszczamy obszerne jego cytaty, dotyczące spraw członkowskich.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 

● zwyczajnych
● honorowych
● wspierających

Członkowie zwyczajni

 

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby które:

   

a) ukończyły studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień naukowy w zakresie infor-matyki lub jej zastosowań,
b) mają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była związana z informatyką,
c) studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką,
d) inne osoby których osiągnięcia w dziedzinie informatyki lub działalność na rzecz PTI uzasadniają przyjęcie.

 

2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

   

a) wyborcze, czynne i bierne,
b) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
c) udziału w pracach z zakresu opiniowania i doradztwa informatycznego,
d) korzystania ze wsparcia ze strony Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych oraz ochronie praw autorskich i zawodowych,
e) korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa,
f) działania w sekcjach tematycznych Towarzystwa,
g) dostępu do wszelkich informacji o działalności Towarzystwa i jego władz z wyjątkiem informacji, których ujawnienie mogłoby przynieść szkodę interesom Towarzystwa,
h) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTI,
i) noszenia odznaki PTI.

 

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

   

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTI,
b) aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,
c) dbania o dobre imię Towarzystwa,
d) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
e) niedziałania na szkodę Towarzystwa,
f) terminowego opłacania składek członkowskich,
g) wybrania Oddziału PTI w którym zamierza realizować swoją działalność.

 

4. Członek zwyczajny może zmienić Oddział PTI, w którym zamierza realizować swoją działalność.

Procedurę zmiany macierzystego oddziału reguluje → uchwała nr 104 z 2013 r.

5. Członka zwyczajnego przyjmuje wybrany przez kandydata Zarząd Od-działu PTI na podstawie deklaracji pisemnej, która może być przekazana również w postaci elektronicznej, wraz z rekomendacjami od dwóch członków wprowadzających.

6. Członkami wprowadzającymi mogą być osoby, które należą przynajmniej dwa lata do Towarzystwa, są członkami zwyczajnymi i mają opłacone składki członkowskie lub są członkami honorowymi.

7. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

   

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie, które może być przekazane również w postaci elektronicznej, właściwemu Zarządowi Oddziału PTI lub Zarządowi Głównemu PTI,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków zwyczajnych w efekcie utrzymywania, pomimo upomnienia, rocznej zaległości w opłacaniu składek członkowskich na podstawie uchwały Zarządu Oddziału PTI do którego należy członek lub Zarządu Głównego PTI w przypadku bezczynności Zarządu Oddziału,
d) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTI.

 

8. Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na warunkach członka nowo wstępującego za zgodą Zarządu Głównego PTI, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty wykluczenia.

     

→ Deklaracja członkowska