Aktualności

2011 - 2015

2011

styczeń 2011

• prezes PTI Marek Hołyński w swym dorocznym przesłaniu do członków Towarzystwa pisze m.in.:
"(...) W roku 2010 intensywnie kontynuowano prace legislacyjne nad ważnymi dla polskiej informatyki aktami prawnymi. Jak zwykle przekazywaliśmy nasze opinie właściwym instytucjom i otwarcie publikowaliśmy je na stronach WWW. Szerokim echem odbiło się zwłaszcza nasze stanowisko w sprawie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, które mieliśmy możność wyartykułować na bezpośrednim spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem, co przyczyniło się do wycofania Rządu z umieszczenia tego zapisu w ustawie o grach hazardowych.
(...) Mocno nagłośnione zostały obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na które oprócz gali złożyło się kilkanaście interesujących imprez. Wysoki poziom tego wydarzenia docenił Sekretarz Generalny International Telecommunication Union dr Hamadoun Tourè, który w czasie krótkiej wizyty w naszym kraju spotkał się z Premierem, Sejmem oraz odwiedził siedzibę PTI, uznając nasze obchody za najlepiej zorganizowane na świecie.
(...) PTI odgrywa coraz większą rolę na polu edukacji informatycznej w kraju. Opiniowano związane z nią akty prawne, zostały podjęte prace w celu opracowania standardów przygotowania nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania, które stanowią podwaliny certyfikowania nauczycieli w tym zakresie.
(...) Dużo wysiłku włożyliśmy w usprawnienie działania struktur ECDL-a, wdrożenie nowego modelu akredytacji centrów egzaminacyjnych i laboratoriów oraz stworzenie własnego Centrum Certyfikacji. Zaawansowane są prace nad kompleksową elektroniczną obsługą procesu certyfikacji i wprowadzeniem nowych certyfikatów, w tym naszej własnej propozycji dla administracji publicznej e-Urzędnik, która, po akceptacji przez Fundację, może stać się europejskim standardem."
• rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

luty 2011

• Polskie Towarzystwo Informatyczne zostało zaproszone do prac nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji.

marzec 2011

• w Szczyrku odbyły się 12. otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim
• w Warszawie odbyło się Postscriptum XXVI Jesiennych Spotkań PTI pt. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w spisach powszechnych" zorganizowane przez Oddział Górnośląski Polskie Towarzystwo Informatyczne
• PTI przesłało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedź PTI na ankietę MKiDN na temat zasad ochrony praw autorskich. „Dotychczasowa praktyka mnożenia - wobec możliwości oferowanych przez Internet - sposobów ochrony dóbr kultury prowadzi z jednej strony do zaniedbywania interesu użytkowników kultury, a zwłaszcza osób gorzej uposażonych materialnie, w tym młodzieży, z drugiej strony ukazuje fiasko rozwiązań wypracowywanych przez wielkie koncerny multimedialne” – ocenili autorzy we wstępie.
• PTI przekazało do MSWiA dokument pt. „Zestawienie uwag przygotowane na postawie projektu rozporządzenia z dnia 7 lutego 2011 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi”.

kwiecień 2011

• rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego:
* w dniach 4-10 kwietnia w całym kraju miały miejsce ”Dni Otwarte ECDL”.
* odbyła się VII Konferencja „Państwo w Mikro- i Makroskali” oraz Krajowe Forum Szerokopasmowe „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem”.
* Wiesław Paluszyński jako przedstawiciel PTI wziął udział w spotkaniu premiera Tuska z organizacjami społecznymi zainteresowanymi regulacją internetu
* PTI przesłało do Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury dokument pt.: „Opinia dotycząca projektu ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych” , w którym odnosi się do projektu zakupu komputerów przenośnych z szerokopasmowym dostępem do Internetu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

maj 2011

• odbyły się obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na które złożyły się imprezy:
* seminarium „Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego”, zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.
* konferencja: "Miejsce i rola Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej" pod patronatem Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, we współpracy z Sejmową Komisją Innowacyjności i Nowych Technologii
* debata: "Jak włączyć e-wykluczonych Polaków w cyfrowy świat?" pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
* konferencja : "Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania ICT w procesie nauczania" pod patronatem MNiSW i MEN
* debata: "Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei" pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
* konferencja „Stan Polskiego Internetu" pod patronatem MSWiA
* Debata: "Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” pod patronatem MSWiA, MRR i MI
- główne wydarzenia ŚDSI były transmitowane przez internet
- na Wielką Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przybyło ponad 500 osób z całego środowiska IT
- członek ZG PTI Anna Beata Kwiatkowska laureatką nagrody Info-Star
• Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego PTI wydało książkę „Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki” pod redakcją prof. Ryszarda Tadeusiewicza
• Nadspodziewanie wielkim sukcesem okazał się Konkurs Informatyczny dla młodzieży TIK?-TAK! zorganizowany z inicjatywy Komisji ds. ECDL przy ZG PTI
• w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Oddział Małpolski PTI Forum ECDL Europy Środkowowschodniej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Estonii, Słowacji, Norwegii, Rosji, Rumunii i Polski.

• W Warszawie odbył się X Zjazd PTI.
Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego XI kadencji został Marian Noga.
Zarząd Główny: Beata Chodacka, Janusz Dorożyński, Marek Hołyński, Barbara Królikowska, Grzegorz Kruk, Wojciech Kulik, Anna Beata Kwiatkowska, Andrzej Majewski, Adam Mizerski, Jerzy Nowak, Anna Ostaszewska, Beata Ostrowska, Marcin Paprzycki, Zenon Sosnowski, Janusz Żmudziński.
X Zjazd PTI m.in. wybrał Radę Naukową oraz uchwalił nowy statut i kodeks etyczny zawodu informatyka

czerwiec 2011

• PTI przesłało do Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP opinię dotyczącą stanu prac nad informatyzacją państwa. Zdaniem ekspertów PTI, w dotychczasowych opracowaniach brak refleksji nad tym, na ile stosowane i wdrażane obecnie rozwiązania są zbieżne z ogólnoświatowymi trendami i wyzwaniami, przed jakimi stoi nasze Państwo.
• w Łodzi odbyła się konferencja pt. "Nauczyciele jutra - doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL", poświęcona realizacji projektu o tym samym tytule współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

lipiec 2011

• Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizował VIII Konferencję "Informatyka w Edukacji" IwE2011.
• W Polskim Biurze ECDL pracuje obecnie 6 pracowników etatowych (w tym OK ECDL), działa 15 Koordynatorów Regionalnych oraz 4 Koordynatorów produktów oraz ponad 2.000 egzaminatorów. Współpracuje 86 Centrów Egzaminacyjnych, 466 Laboratoriów Egzaminacyjnych, 420 Laboratoriów Edukacyjnych (w szkołach i na wyższych uczelniach), Centrum Egzaminacyjne przy PTI.

wrzesień 2011

• odbyła się VI Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” zorganizowana przez Koło Podlaskie PTI, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrę Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku i Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
• w Czarnej w Bieszczadach odbyły się połączone konferencje:
- XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO
- XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego – SCR,
zorganizowane przez Politechnikę Gdańską i Oddział Pomorski PTI (KKIO) oraz Politechnikę Rzeszowską (SCR).
• w Międzyzdrojach odbyła się VI edycja Sejmiku Młodych Informatyków.
• odbyła się I edycja Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2011 (kontynuacja IMCSIT) – międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej, zorganizowana przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.
• PTI przekazało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opinię na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015.
• w Katowicach odbyła się VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. Janusza Trawki „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Komputer i Sprawy Szkoły” (KISS) oraz Oddział Górnośląski PTI.
• Na swym pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 września 2011 r. w Międzyzdrojach (podczas VI Sejmiku Młodych Informatyków), ukonstytuowała się Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Funkcję Prezesa Rady Naukowej PTI objął prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski. Wiceprezesami Rady zostali: dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur oraz dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski. Funkcję Sekretarza Rady Naukowej PTI objął dr hab. prof. US Kesra Nermend.

październik 2011

• w Hotelu Warszawianka Wellness & Spa w Jachrance k. Warszawy odbyły się XXVII Jesienne Spotkania PTI zorganizowane przez Górnośląski Oddział PTI.
• odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI, świeżo powołanego przez Zarząd Główny PTI.
• w Katowicach odbyła się pierwsza sesja śląskiego Klub Informatyka zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI.

listopad 2011

• odbył się VI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr" zorganizowany na terenie Polski przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.
• w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi odbyła się I Wojewódzka Konferencja „Innowacje w edukacji – Technologia informacyjno – komunikacyjna w procesie dydaktycznym oraz zarządzaniu szkołą”, zorganizowana przez PTI oraz z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

grudzień 2011

19 grudnia w warszawskim hotelu Westin odbyła się uroczystość 30-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Medale 30-lecia PTI otrzymali: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, byli prezesi i Członkowie Honorowi PTI Władysław M. Turski, Andrzej J. Blikle, Piotr Fuglewicz, Zdzisław Szyjewski, Włodzimierz Marciński, Jarosław Deminet, Wacław Iszkowski, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Jerzy S. Nowak oraz nieobecni: Andrzej Marciniak, Ryszard Tadeusiewicz i Jan Węglarz. Medal zostały wręczone także przedstawicielom oddziałów i kół PTI oraz NASK.
• Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI powołał do działania Koło PTI w Radomiu.

2012

styczeń 2012

• Jacek Pulwarski objął funkcję Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL
• W całym kraju odbyła się próbna matura z informatyki, zorganizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
• Oddział Kujawsko-Pomorski PTI obchodził 10. rocznicę istnienia
• PTI wydało oświadczenie ws. umowy ACTA. „Polskie Towarzystwo Informatyczne jest poważnie zaniepokojone planowanym podpisaniem przez rząd RP umowy handlowej Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Stojąc na gruncie poszanowania prawa oraz akceptując aktualne uregulowania dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej uważamy, że dotychczasowy stan prawny RP jest w tym zakresie wystarczający i nie nadmierny, również w aspekcie informatycznym, a zdecydowanej poprawy wymaga jedynie egzekwowanie tego prawa, na co niejednokrotnie, i nie tylko my, zwracaliśmy uwagę, jak np. w sprawie RSiUN.
• Koło PTI w Lublinie organizuje Klub Seniora Informatyka. Cele Klubu to: organizacja spotkań z seniorami, aktywizacja ludzi starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu, pomoc materialna, budowa wirtualnego „słonecznego miasta”. Strona Klubu: mudrozka.pl.
• 27 lutego –17 maja - Konkurs Informatyczny dla młodzieży „eDukacja z Panem T.I.K.-iem – przewodnik multimedialny”, zorganizowany przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012

luty 2012

• W Szczyrku odbyły się XIII Otwarte Mistrzostwa Informatyków w Narciarstwie Alpejskim.

marzec

• 26 marca –17 maja - Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! zorganizowana przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012

kwiecień

• 16-20 kwietnia - Impreza Informacyjna: „Dni Otwarte ECDL” zorganizowana przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
• 19-20 kwietnia - konferencja InfoShare zorganizowana przez Fundację InfoShare i Oddział Pomorski PTI odbyła się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

maj 2012

• 8 maja - „Telewizja cyfrowa – atuty i pułapki konwersji” konferencja zorganizowana przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
• 15 maja „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?”, konferencja zorganizowana przez PTI i Microsoft w ramach obchodów ŚDSI 2012
• 15 maja - Konferencja: „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?”,
• 17 maja - XIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem: „Kobiety i dziewczęta wobec technik informacyjno-komunikacyjnych” zorganizowana przez SEP i PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
• 17 maja - Spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego w Villi Foksal, zorganizowane przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
• 17 maja - w Villi Foksal w Warszawie odbyła się Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informatycznego 2012
• 18 maja - debata „Kultura w cyfrowym świecie – ewolucja czy rewolucja?” odbyła się w Sali Lustrzanej Teatru Wielkiego
• 28-30 maja - 36 Konferencja Użytkowników Systemów Mainframe, w Zachełmiu k. Jeleniej Góry
• 30-31 maja - Podlaska Konferencja „Technologie informacyjne i Komunikacyjne dla Edukacji", Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Informatyki i Automatyki Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Podlaski PTI,

czerwiec

• 13-15 czerwca - Konferencja NOTICE, organizatorzy: Oddział Łódzki PTI i Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, miejsce: Słok k. Bełchatowa,

lipiec 2012

• 2 lipca - obchody X-lecia PTI na Ziemi Kujawsko-Pomorskiej w Auli WMiI UMK w Toruniu
• 2 lipca - 9. edycja konferencji "Informatyka w Edukacji" zorganizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

sierpień 2012

• Oficjalna lista dyskusyjna członków PTI „elka” wznowiła działalność
• 24-26 sierpnia - I Letni Zlot PTI o zorganizowany przez Tomasza Klasę odbył się w Międzyzdrojach

wrzesień 2012

• PTI przekazało do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię nt opracowanego przez MAiC projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
• 9-12 września - Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS we Wrocławiu zgromadziła 292 uczestników z 41 krajów, w tym m.in. z Indonezji, Tajwanu, Republiki Południowej Afryki i Kolumbii. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z Niemiec (35 osób), Polskę reprezentowało 131 uczestników.
• 10-13 września - XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, zorganizowana przez Oddział Małopolski PTI oraz Katedrę Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej
• 11 września - w Krakowie w trakcie konferencji KKIO odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI.
• 12-15 września - w miejscowości Hołny Mejera odbyła się VII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy. Współorganizatorem Konferencji był Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakładem Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
• 20-22 września - 7. Sejmik Młodych Informatyków odbył się w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach

październik 2012

• 2 października - Zarząd Główny PTI podjął uchwałę, że dzień 15 października będzie obchodzony jako Dzień e-Nauczyciela
• Beata Chodacka uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej
• W dniach 18-19 października br. w Oslo odbywało się doroczne Forum ECDL/ICDL, zorganizowane przez Fundację ECDL i Norweskie Towarzystwo Informatyczne. W imieniu PTI w spotkaniu uczestniczyła członek ZG PTI, przewodnicząca Komisji ds. Certyfikacji Beata Chodacka oraz Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski.

listopad 2012

• 13-16 listopada - zawody VII polskiej edycji Konkursu Informatycznego "Bóbr".
• Zespół ekspertów PTI koordynowany przez Janusza Żmudzińskiego przesłał do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię Towarzystwa na temat projektu „Polityki Ochrony Rzeczypospolitej Polskiej”.
• 21 listopada - VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr Janusza Trawki „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy” zorganizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS" oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
• 21 listopada - konferencja „Stan Polskiego Internetu” odbyła się w gmachu FSNT NOT w Warszawie, • 22 listopada - wykład otwarty na temat: "Dzieje informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce" wygłosił Jerzy Nowak połączony w sali konferencyjnej WMiI UMK, Toruń.

2013

styczeń 2013

• 21 stycznia - wstępne wewnątrzszkolne eliminacje oraz zapisy do VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie – Net Masters Cup. Organizatorami Olimpiady są Grupa Netia i Grupa Allegro, wsparcie merytoryczne zapewnia Polskie Towarzystwo Informatyczne
• 14 stycznia - W Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI nt. współczesnych metod uwierzytelniania.

luty 2013

• 8 lutego - Odbyło się otwarte spotkanie Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej.
- XIV Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim zostały odwołane.
• 12 lutego - PTI objęło patronatem konferencję "Cyberprzestępczość i ochrona informacji"
• 14 lutego - Rozstrzygnięto XXIX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.
• 19 lutego - Odbyło się spotkanie Sekcji Przyszłości IT poświęcone tematyce obowiązujących trendów na rynku Data Center oraz prognoz rozwoju tego typu ośrodków w przyszłości.
• 22 lutego - W siedzibie Zarządu Głównego PTI odbyło się spotkanie przedstawicieli PTI z przedstawicielami niemieckiego zrzeszenia technicznego Verbände für Branchen und Berufe der Elektro- und Informationstechnik VDE. Stronę niemiecką reprezentowali: dyrektor Frauhnhofer Heinrich Hertz Institut prof. Hans-Joachim Grallert, prezes Informationstechnische Geselschaft im VDE (ITG/VDE) prof. Ingo Wolff i dyrektor generalny ITG/VDE dr inż. Volker Schanz. Ze strony PTI obecni byli wiceprezes PTI Marek Hołyński oraz przewodniczący GKR Wiesław Paluszyński.
• 24 lutego - Materiały z FedCSIS 2012 zostały udostępnione na Web of Science, co oznacza, że publikacja w materiałach konferencji FedCSIS warta jest 10 punktów parametrycznych MNiSW.

marzec 2013

• 5 marca - W Warszawie w wieku 89 lat zmarł prof. dr inż. Leon Łukaszewicz, emerytowany profesor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Członek-Założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
• 20 marca - Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Sekcja Bezpieczeństwa PTI oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny zorganizowały seminarium pt. ”Dobre praktyki podczas analizy powłamaniowej do systemów teleinformatycznych”
• 28 marca - Sekcja Historyczna PTI wraz z Muzeum Techniki w Warszawie zorganizowała IV Seminarium Historii Informatyki – Mikrokomputery Zakładów ERA.

kwiecień 2013

• 15-22 kwietnia - Odbyły się „Dni Otwarte ECDL” - cykliczna, ogólnopolska akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL.
• 16 kwietnia - Staraniem Sekcji Terminologicznej PTI odbyły się:
- seminarium organizowane przez firmy Findwise i TiP na temat: „Lingwistyka w technologiach wyszukujących, czyli o szybkim docieraniu do informacji i wiedzy”
- wieczorny Klub Informatyka, na którym wykład wygłosił prof. Piotr Wierzchoń
• 22 kwietnia - Odbyło się seminarium Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI nt zagrożeń urządzeń mobilnych.

maj 2013

• 7 maja - W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid”.
• 9 maja - W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji – Cyfrowa Szkoła”.
• 10 maja - Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTI zorganizował Benefis zasłużonego pioniera informatyki polskiej Eugeniusza Bilskiego.
• 14 maja - W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się seminarium Sekcji Historycznej PTI nt. „Dzieje Internetu w Polsce”.
• 16 maja - Zakończyła się III edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-TAK!) zorganizowanego przez PTI w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
• 16 maja - Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013 - odbyła się w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród INFOSTAR 2012.
• 17 maja - W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się XIII Konferencja Okrągłego Stołu. Konferencja odbyła się pod Patronatem Parlamentarnym Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz i została zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich przy współpracy z PTI.
• 18 maja - Oddział Kujawsko Pomorski PTI wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK zorganizowały Dzień SCRATCH-a.
• 17 maja - Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Fundację BOINC Polska. Wykład pt. „Dzieje społeczeństwa informacyjnego w Polsce” wygłosił przewodniczący Sekcji Historycznej PTI Jerzy S. Nowak.

czerwiec 2013

• 8 czerwca - Odbył się Małopolski Dzień Uczenia się 2013, współorganizowany przez Oddział Małopolski PTI. Równolegle, w dniach 7- 8 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie odbyło II Sympozjum Dydaktyczno-Naukowe nt. „Sztuka nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku”.
• 14 czerwca - W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się II edycja konferencji „Wartość wiedzy w Społeczeństwie Informacyjnym”.
• 24-26 czerwca - Oddział Górnośląski PTI zorganizował w Szczyrku I Letnie Spotkania PTI.
25 czerwca - W Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyło się zorganizowane przez PTI Seminarium PTI nt Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. W seminarium wzięła udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego p. Iwona Wendel, Lider Informatyzacji MAC p. Włodzimierz Marciński oraz Dyrektor Wykonawczy ECDL Foundation p. Damien O’Sullivan.
• 29 czerwca - Decyzją Zarządu Głównego PTI weźmie udział w międzynarodowym badaniu kompetencji zawodowych informatyków W ramach powołanej praz Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy

lipiec 2013

• 2-5 lipca - W Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja X World Conference on Computers in Education WCCE 2013, zorganiozwana przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.
• 3 lipca - W Pałacu Prezydenckim w Warszawie zostało powołane Szerokie Porozumienie na Recz Umiejętności Cyfrowych. Inicjatywa ta jest polską odpowiedzią na inicjatywę Komisji Europejskiej pod nazwą Grand Coalition for Digital Jobs. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. Marian Noga podpisał Porozumienie w imieniu PTI.
• 5-7 lipca - Odbyła się X Konferencji Informatyka w Edukacji IwE 2013, stanowiąca w tym roku Dni Narodowe WCCE 2013.
• 18 lipca - W Warszawie zmarł prof. Władysław Marek Turski, współtwórca Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Członek-Założyciel i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego..

sierpień 2013

• 2 sierpnia - Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej zcyfryzowała miesięcznik „Informatyka”, wydawany przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT w latach 1971-2001, (wcześniej od 1966 r. jako „Maszyny Matematyczne”). Akcja cyfryzacji „Informatyki” była inicjatywą Sekcji Historycznej PTI.

wrzesień 2013

• 8-11 września - w Krakowie odbyła się Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS 2013. Na konferencję złożyło się 19 seminariów, sympozjów i workshopów uporządkowanych w 6 nurtów tematycznych, udział wzięło ok. 300 uczestników z 5 kontynentów.
• 18-20 września - w Szczecinie odbyły się równolegle trzy konferencje naukowe: VIII Sejmik Młodych Informatyków, XX Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego i XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Organizatorem był Oddziała Zachodniopomorski PTI
• 20-22 września - w Międzyzdrojach odbył się II Zlot Członków PTI. Temat przewodni: "PTI: Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"
• 25-28 września - w Hołnach Mejera odbyła się VIII Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy", zorganizowana przez Oddział Podlaski PTI

październik 2013

• 4 października - pod patronatem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej.
• 24 października – podczas ogólnopolskiej konferencji bibliotek akademickich Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, w uznaniu zasług w zakresie cydryzacji roczników miesięcznika „Informatyka”, została uhonorowana Medalem XXX-lecia PTI
• 24 października – w kawiarni Cafe Zamek w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się seminarium Sekcji Terminologicznej PTI.

listopad 2013

• została uruchomiona internetowa strona Rady Naukowej PTI: rn.pti.org.pl (opcjonalnie: rada.pti.org.pl)
• 16 listopada - w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Rokitnicy pod patronatem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI odbyła się dorocznej konferencja World Usability Day Silesia
• 12-15 listopada – odbyły się zawody VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr", zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Oddział PTI
• 17 listopada – w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się spektakl Salonu Poezji pt. "Magiczna polskość – poezja polskich Amerykanów". Głównym animatorem spektaklu oraz autorem przekładów prezentowanych wierszy na język polski był założyciel PTI prof. Janusz Zalewski
• 21 listopada – w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się IX Konferencja Naukowo-Metodyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

grudzień 2013

• 20 grudnia – we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom XXX Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

2014

styczeń 2014

• 11 stycznia – początek użytkowania informatycznej platformy wymiany informacji i wspierania działalności PTI- systemu KOKPIT.
• 16 stycznia - wiceprezes PTI Marek Hołyński oraz prezes EAI Imrich Chlamtac podpisali akt przystąpienia PTI do European Alliance for Innovation (EAI) w charakterze członka stowarzyszonego.
• 30 stycznia - w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się debata ekspercka nt. „Bezpieczeństwo Informacji - prywatnie i służbowo. Spojrzenie na bezpieczeństwo dzisiaj i próba zajrzenia w przyszłość”, zorganizowana przez Sekcję Bezpieczeństwa Informacji PTI.

luty 2014

• 3 lutego - Sąd Okręgowy w Warszawie, w odpowiedzi na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wpisał do rejestru dzienników i czasopism nowe wydawnictwo naukowe: Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS). ACSIS jest serią wydawniczą, której celem jest publikowanie wyników badań naukowych i zastosowań przemysłowych w zakresie informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej.
• 6-8 lutego - w Kołobrzegu odbyły się X Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych. Jest to coroczna konferencja dla nauczycieli informatyki, nauczycieli innych przedmiotów, którzy wykorzystują narzędzia informatyczne w swojej pracy, dyrektorów szkół i pracowników oświaty. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.

marzec 2014

• 1 marca - Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym ogłosiła kolejną, X jubileuszową edycję Nagrody im. Witolda Lipskiego. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom za wybitny dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

3 marca – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował w Warszawie Klub Informatyka dotyczący rozporządzenia eIDAS, które reguluje elektroniczny system uwierzytelnienia i identyfikacji. Wydarzenie było nagrywane, a film został udostępniony na kanale PTI na YouTube’ie.

• 13-14 marca - w hotelu Bartlowizna w Goniądzu, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zorganizowano Podlaski Konwent Informatyków - jedno z największych wydarzeń informatycznych w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w placówkach administracji publicznej oraz wymianę doświadczeń i dyskusji nad zastosowaniem IT w administracji.

14 marca – Oddział Małopolski PTI przygotował szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które poprowadził kol. Janusz Żmudziński.
• 14 marca - zmarł prof. dr hab. Witold Kosiński, członek Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.

15 marca – podczas spotkania z cyklu Jestem informatyczką debatowano na temat „Lawful interception – co wiedzą o Tobie służby specjalne?”; organizatorem był Oddział Małopolski PTI
• 17 marca - po 8 latach przerwy Polskie Towarzystwo Informatyczne wznowiło wydawanie Biuletynu PTI. W pierwszym numerze zostały opublikowane m.in. list prezesa PTI Mariana Nogi do członków PTI, artykuły dotyczące realizowanych przez PTI inicjatyw (ŚDSI, FedCSIS, konkurs prac magisterskich), artykuły informacyjne na temat Izby Rzeczoznawców i ECDL, artykuł problemowy Wiesława Paluszyńskiego.
• 19 marca - w Gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej miało miejsce zebranie założycielskie Organizacji Inżynierii Wymagań - ogólnopolskiego stowarzyszenia, w którego zakresie zainteresowań znajduje wciąż jeszcze mało znana dziedzina badań, jaką jest inżynieria wymagań.
• 19 marca - Oddział Pomorski PTI wybrał nowe władze.
• 20 marca - Oddział Zachodniopomorski PTI wybrał nowe władze.
• 22 marca - Oddział Podlaski PTI wybrał nowe władze.
• 27 marca - Oddział Małopolski PTI wybrał nowe władze.
• 29 marca - Oddział Dolnośląski PTI wybrał nowe władze.
• 29 marca - Oddział Kujawsko-Pomorski PTI wybrał nowe władze.
• 29 marca - w Katowicach odbył się Azure Boot Camp 2014. W trakcie spotkania miał miejsce m.in. panel ekspercki, w którym moderatorem był kol. Adrian Kapczyński, członek Oddziału Górnośląskiego PTI, zaś jednym z wykładowców - kol. Adam Mizerski, również członek PTI.

kwiecień 2014

• 1 kwietnia - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała nowy skład Komitetu Polityki Naukowej, w którym nauki ekonomiczne są reprezentowane przez dr hab. Beatę Czarnacką-Chrobot ze Szkoły Głównej Handlowej. Dr hab. Czarnacka-Chrobot jest m.in. prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, ekspertem Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz – członkiem PTI.
• 3 kwietnia - Oddział Wielkopolski PTI wybrał nowe władze.
• 7-13 kwietnia - Odbyły się „Dni Otwarte ECDL” - cykliczna, ogólnopolska akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL.
• 24 kwietnia - w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej Akademickie Koło Aplikacji Internetowych we współpracy z m.in. Oddziałem Wielkopolskim PTI zorganizowało AKAICamp #2: DevOps - wydarzenie ważne dla wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy programistów z administratorami.
• 28 kwietnia - Prezes PTI Marian Noga wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,, które było poświęcone najistotniejszym zagadnieniom związanych z upowszechnianiem technologii teleinformatycznych w Polsce.

maj 2014

• Obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego:
* 15 maja – Wielka Gala z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego,
* 14 maja – finał Ogólnopolskiego Konkurs Informatyczny Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Pomyśl zanim wrzucisz” i Ogólnopolskiego Konkursu Informatyczny „TIK?-TAK!”,
* 13 maja – Konferencja „Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych” i
* 8 maja – Konferencja „Cyfrowa Szkoła – perspektywa rządu, samorządu i szkoły” organizowana przez PTI i Microsoft)
* 20 maja – seminarium "Internet wszystkiego - Internet of Everything" zorganizowane przez Sekcje Przyszłości IT

czerwiec 2014

• 14 czerwca – XI Zjazdu Delegatów PTI wybrał władze Towarzystwa XII kadencji. Prezesem został wybrany ponownie Marian Noga. W skład nowego Zarządu wchodzą: Beata Ostrowska (wiceprezes i skarbnik), Marek Hołyński (wiceprezes), Janusz Dorożyński (wiceprezes), Zdzisław Babicz, Piotr Bała, Beata Chodacka, Antoni Cichocki, Maria Ganzha , Maciej Godniak, Przemysław Jatkiewicz, Tomasz Klasa, Adam Mizerski, Jerzy S. Nowak, Tomasz Pełech-Pilichowski, Janusz Żmudziński
• 12 – czerwca Jan Węglarz –członek honorowy PTI – otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej
• Janusz Kacprzyk zostaje wybrany Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI)

lipiec 2014

• Startuje XXXI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

wrzesień 2014

• 17-20 września – w Hołnach Mejera odbyła się IX Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”
• 7-10 września – na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej FedCSIS (Federated Computer Science and Information Systems)

październik 2014

• 9 października – finał X edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Laureatem został dr Jakub Radoszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w algorytmice i kombinatoryce tekstów.
• 17 października – wybory władz Koła PTI w Rzeszowie
• 18 października – Oddział Dolnośląski PTI uczestniczy w Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej
• 25 października – zostaje powołana nowa sekcja – Informatyki w Zarządzaniu
• 28 października – Oddział Mazowiecki wybrał nowe władze

listopad 2014

• 1 listopada – Andrzej Blikle odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
• 2 listopada – Towarzystwo przesłało do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego m.in. ochrony danych osobowych, a dokładniej osób za nią odpowiedzialnych, czyli Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
• 12-14 listopada – Startuje IX edycja Konkursu Informatycznego „Bóbr”
• 19, 21 listopada – Polskie Towarzystwo Informatyczne zajmuje oficjalne stanowisko w sprawie awarii systemu informatycznego PKW podczas wyborów samorządowych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zaprasza przedstawicieli PTI i Izby Rzeczoznawców do współpracy przy audycie systemu informatycznego służącego do zliczania głosów.
• 21 listopada – w Katowicach odbyła się X Konferencja Naukowo-Metodyczna "Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy im. dr. Janusza Trawki"
• 24-26 listopada – Oddział Dolnośląski PTI jest partnerem merytorycznym konferencji "Windows Server InfrastructureDays 2014"
Oddział Małopolski PTI organizuje dla nauczycieli „Elementarny kurs programowania w języku C++”, którego celem jest przypomnienie podstaw algorytmiki i programowania w oparciu o język C++

grudzień 2014

• 3 grudnia – Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowało Wydział Zarządzania UW oraz jego pracowników naukowych (prof. Jerzego Kisielnickiego, prof. Witolda Chmielarza, a także dziekana prof. Jana Turynę) medalami XXX-lecia PTI. Wręczenie odznaczeń nastąpiło na konferencja pn. „Informatyka 2 przyszłości”, która została zorganizowana z okazji 30-lecia prowadzenia informatyki na tym Wydziale Zarządzania UW.
• ukazała się pierwsza książka z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”. Monografia autorstwa dr. Macieja Szmita poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

2015

styczeń 2015

• 12 stycznia - Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizował VII edycję próbnej matury z informatyki.
• 16 stycznia – w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się debata ekspercka Sekcji Bezpieczeństwa PTI pt. „Zagadnienia prawne na rok 2015”.
• 16 stycznia – na Politechnice Wrocławskiej wręczono nagrody laureatom XXXI Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Przy tej okazji przekazano także przyznane w grudniu 2014 r. Medale XXX-lecia PTI dla prof. dr hab. Stefana Paszkowskiego, dr Krystyny Jerzykiewicz, doc. dr Romana Zubera, prof. dr hab. Macieja M. Sysło, dr hab. inż. Lecha Madeyskiego. Uroczystość przygotował Oddział Dolnośląski PTI.
• 21 stycznia – Oddział Wielkopolski z organizował w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej seminarium popularno-naukowe dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych. Głównym partnerem była firma Capgemini.
• styczeń - Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT (Lider Projektu) oraz Instytutem Maszyn Matematycznych IMM uczestniczyło w realizacji projektu „WCAG 2.0 – promocja dobrych praktyk programistycznych”

luty 2015

• 14 lutego – w Szczyrku rozegrano XV Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim, organizowane przez Biuro Zarządu Głównego.
• 15 luty - rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatyczny Edukacji z Panem T.I.K.-iem, w 2015 roku pod hasłem „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”.
• 25 lutego – Sekcja Historyczna PTI rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Historia polskiej Informatyki”, którego celem było wyłonienie najlepszego opracowania z zakresu historii informatyki polskiej.

marzec 2015

• 3 marca – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował w Warszawie Klub Informatyka dotyczący rozporządzenia eIDAS, które reguluje elektroniczny system uwierzytelnienia i identyfikacji.
• 14 marca – Oddział Małopolski PTI przygotował szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które poprowadził kol. Janusz Żmudziński.
15 marca – podczas spotkania z cyklu Jestem Informatyczką debatowano na temat „Lawful interception – co wiedzą o Tobie służby specjalne?”; organizatorem był Oddział Małopolski PTI.
• 16 marca – prof. dr. hab. Ryszard Tadeusiewicz, członek Oddziału Małopolskiego i Członek Honorowy PTI, otrzymał tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
• 16-17 marca – Koło PTI w Łomży przygotowało I Podlaską Konferencję Informatyczną.
• 17-18 marca – Koło Zielonogórskie zorganizowało II Konferencję Naukowo-Przemysłową Kryptologia a Biznes. Bezpieczeństwo Stosowane (KBBS);
• 20 marca – w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej, dwuletniej kadencji Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Z ramienia PTI zostali do jej składu rekomendowani: prezes PTI Marian Noga, prezes Oddziału Małopolskiego Marek Valenta oraz członek Zarządu Oddziału i regionalny Koordynator ECDL Beata Chodacka. W pracach Rady uczestniczą także inni członkowie PTI – kol. kol. Kazimierz Wiatr, Robert Migiel i Andrzej Szczerba.
• 21 marca – Oddział Małopolski PTI zorganizował spotkanie w ramach inicjatywy Jestem Informatyczką pt. „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”.
•23 marca – rozpoczęła się kampania edukacyjna Tydzień z Internetem, współorganizowana przez Oddział Małopolski PTI.
• 23-29 marca - pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, odbyły się Dni Otwarte ECDL.
• 26 marca – w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Sekcja Bezpieczeństwa PTI zorganizowała debatę ekspercką na temat offensive security.
• 27 marca – Koło PTI w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze zorganizowało konferencję Bezpieczeństwo Techniczno-Informatyczne.

kwiecień 2015

• 2 kwietnia – Oddział Małopolski PTI zorganizował spotkanie w ramach inicjatywy Jestem Informatyczką pt. „Polskie IT za granicą”.
• 3 kwietnia – zainaugurowano plebiscyt Lider Małopolski. Oddział Małopolski PTI nominowany został w kategorii Lider edukacji i zajął ostatecznie w głosowaniu II miejsce.
• 13 kwietnia - rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!
• 14 kwietnia – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował w Warszawie kolejny Klub Informatyka, którego tematem przewodnim była biometria. Wydarzenie było nagrywane, a film został udostępniony na kanale PTI na YouTube’ie.
• 23 kwietnia – w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego PTI zorganizowało kolejną konferencję z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji; tym razem widzenie odbywało się pod hasłem „Szkolnictwo zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje”.
• 27 kwiecień – Koła PTI w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim zorganizowały konferencję naukową Bezpieczeństwo Techniczno-Informatyczne, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

maj 2015

• 6 maja – Izba Rzeczoznawców oraz Sekcja Bezpieczeństwa Informacji PTI przygotowały seminarium pt. „Doskonalenie procesów tworzenia oprogramowania w oparciu o normę ISO IEC 15504, Information technology – Process assessment”.
• 6-8 maja – Oddział Podlaski, wspólnie z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej zorganizował konferencję Advances in Data Science, 1st International Workshop and Networking Event (ADS2015).
• 8 maja – Oddział Zachodniopomorski PTI i Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji zorganizowały w Szczecinie, w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, XVIII już edycję konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Informacyjnego.
• 11 maja – w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast.
• 12 maja – w Warszawie odbył się Klub Informatyka, organizowany przez Oddział Mazowiecki PTI. Tym razem spotkanie dotyczyło zawodu informatyka. Wydarzenie było nagrywane, a film został udostępniony na kanale PTI na YouTube’ie.
• 12-13 maja – Koło PTI w Rzeszowie, w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2015 zorganizowało wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem SEP seminarium techniczne pt. „Telecommunications and ICTs: drivers of innovation” oraz warsztaty naukowo–techniczne „Inteligentny rozwój – wiedza i innowacje”.
• 14 maja – w Pałacu Zamoyskich w Warszawie miał miejsce kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015. Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród INFO-STAR 2014i INFOSTAT 2015.
• 14 maja – Koło PTI w Zielonej Górze zorganizowało Zielonogórską Konferencję z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego ZGK-ŚDSI 2015.
• 22 maja – w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP odbyła się III edycja Nocy Robotów PIAP pod hasłem „Misja: Bezpieczeństwo”; patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.
• 22 maja – w Krakowie zorganizowano Noc Informatyków, którą wsparł Oddział Małopolski PTI.
• 27 maja - PTI przesyła do Ministerstwa administracji i Cyfryzacji opinię ws. projekturozporządzenia zmieniającego regulacji dotyczące zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej oraz zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego.

czerwiec 2015

• 11 czerwca – kol. Andrzej Horodeński, wieloletni rzecznik prasowy PTI, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
• 13 czerwca – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował kolejne letnie spotkanie z cyklu Rapid Baran Development w warszawskim „Barze Pod Kopytem”.
• 16 czerwca – Rzeszowskie Koło PTI było współorganizatorem konferencji Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, która uświetniła obchody 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
• 17 czerwca – w Słoku koło Bełchatowa odbyła się VI Międzynarodowa konferencja naukowa iNOTICE’15, organizowana przez Oddział Łódzki PTI.
•18-21 czerwca – zorganizowano regaty IT Cup 2015, którym PTI patronuje od wielu lat.
• 22-23 czerwca – Koło PTI w Lublinie współorganizowało XXIV Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki.
• 30 czerwca-1 lipca – Kujawsko-Pomorski Oddział PTI zorganizował w Toruniu XII edycję konferencji Informatyka w Edukacji (IwE).
• W czerwcu ukazuje się II tom wydawnictwa "Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI". Autorem tomu pt. "„Ochrona danych osobowych” jest Przemysław Jatkiewicz.

lipiec 2015

• 3 lipca - PTI przygotowało opinię w sprawie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach.
• 7 lipca - opinia Towarzystwa w sprawie ustawy o prawie własności przemysłowej została wysłana do Senatu RP.
• 9 lipca – Oddział Małopolski PTI zorganizował kolejne spotkanie w ramach projektu Jestem Informatyczką, tym razem pt. „WHO RUN THE CODES ? GIRLS!”. Współorganizatorami były: Geek Girls Carrots, WebMuses, Women in Technology, Django Girls oraz ITberries.
• 21 lipca – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektu upamiętniającego Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „ELWRO”. Dnia 7 września o godz. 12.00 we Wrocławiu odsłonięto granitowy obelisk upamiętniający Zakłady „ELWRO”.

sierpień 2015

• 23 sierpnia - PTI wystosowuje opinię w sprawie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

wrzesień 2015

• 9 września - do centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS wysłana została opinia PTI w sprawie weryfikacji typologii kodów zawodów związanych z ICT, stosowanej w statystyce publicznej.
• 9-12 września – Oddział Podlaski PTI przygotował w Hołnach Mejera X edycję konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW). W dniach 12-13 września odbyło się tam IV Podlaskie Spotkanie Członkowskie PTI.
• 13-16 września – w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa FedCSIS 2015 (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) Science. Złożyły się w sumie na nią aż 24 wydarzenia: konferencje, warsztaty i sympozja poświęcone technologiom informatycznym. Konferencja zgromadziła ponad 300 naukowców z całego świata. Za przygotowania odpowiadał Oddział Mazowiecki i Oddział Łódzki PTI.
• 17-19 września – w Międzyzdrojach odbył się cykl konferencji organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTI: XVII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, X Sejmik Młodych Informatyków, I edycja konferencji Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics – CMEE) oraz Informatyka w Zarządzaniu (IwZ); tę ostatnią współorganizowała także Sekcja Informatyki w Zarządzaniu.
• 21 wrześeń - PTI przygotowało opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
• 24-25 września – w Miedzeszynie odbyło się XXI Forum Teleinformatyki, podczas którego wręczono Nagrodę im. Marka Cara kol. Annie Beacie Kwiatkowskiej, pełniącej funkcję prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.
• 30 września – Sekcja Bezpieczeństwa Informacji oraz Dolnośląski Oddział PTI zorganizowały seminarium Bazy danych i analizy grafowe: powrót do przyszłości?
• Wrzesień – prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, członek Oddziału Mazowieckiego PTI, został pierwszym polskim laureatem nowo utworzonego tytułu Fellow of the Mexican Society of Artificial Intelligence (SMIA Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial) i jednocześnie został stałym członkiem honorowym tego prestiżowego Stowarzyszenia (Permanent Honorary Member).

październik 2015

• 2 października – ukazała się pierwsza prezentacja z cyklu Elementarz Bezpieczeństwa, przygotowana przez kol. Marka Maciąga, w ramach Inicjatywy Kultura Bezpieczeństwa. Opracowanie powstało pod patronatem Oddziału Dolnośląskiego PTI.
• 10 października - do Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji trafiła opinia PTI w sprawie zmian w podstawie programowej nauczania informatyki.
• 15 października – w ramach projektu Informatyka od kulis Oddział Pomorski PTI przygotował w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkanie dotyczące wykorzystania dronów.
• 16 października – po raz pierwszy w Polsce odbyła się międzynarodowa konferencja IT Star World Summit, na którą przybyli przedstawiciele najważniejszych europejskich towarzystw komputerowych zrzeszonych w Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS). Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polskie Biuro ECDL.
• 20 października – pierwsze spotkanie Klubu Informatyka w nowym roku akademickim dotyczyło problemów z wdrożeniami systemów informatycznych w administracji publicznej. Za organizację wydarzenia odpowiadał, jak zwykle,Oddział Mazowiecki PTI.
• październik – wiceprezes PTI Beata Ostrowska otrzymała Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego.
• październik – ukazał się Raport Telko Trendy 2015 o Internecie światłowodowym w Polsce, pod honorowym patronatem PTI. W materiale zamieszczono tekst ekspercki prezesa Oddziału Górnośląskiego Adriana Kapczyńskiego.

listopad 2015

• 9-13 listopada - Oddział Kujawsko-Pomorski przygotował X edycję Konkursu Informatycznego Bóbr.
• 17 listopada – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował kolejne spotkanie z cyklu Klub Informatyka. Listopadowe seminarium dotyczyło studium wykonalności w projektach IT. Wydarzenie zostało sfilmowane, materiał dostępny jest na kanale PTI na YouTube’ie.
• 19 listopada – w Katowicach odbyła się XI Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusza Trawka i „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy”. Współorganizatorami konferencji było Polskie Biuro ECDL oraz Oddział Górnośląski PTI.
• 26 listopada – we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekcji Bezpieczeństwa Informacji. Podczas seminarium uczestnicy mogli zapoznać się z prelekcjami na temat Inicjatywy Kultury Bezpieczeństwa, aktualizacji normy ISO 27001 oraz z najnowszymi trendami w cyberbezpieczeństwie.
• 26 listopada – Zarząd Oddziału Pomorskiego PTI wspólnie Klastrem Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz firmą Vizum Lab z Sopotu zorganizował seminarium na temat technologii iBeacon; spotkanie było kolejną edycją projektu Informatyka od Kulis.

grudzień 2015

• 7-13 grudnia – Oddział Małopolski zorganizował dla uczniów spotkanie w ramach akcji Godzina kodowania.
• 14 grudnia – Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego PTI wybrało nowe władze.
• grudzień – zaprezentowano publicznie podsumowanie prac Sekcji Terminologicznej nad różnymi aspektami terminów specjalistycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
• grudzień – czasopismo PTI Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem było przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56.54 pkt.