Aktualności

1980 - 1985

1980

grudzień 1980

Zebrał się Komitet Założycielski inicjując powstanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Informatyka nr 1, 1981: „W dniu 18 grudnia 1980 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się zebranie nieformalnej grupy informatyków, której celem jest zainicjowanie działań zmierzających do zorganizowania stowarzyszenia informatyków polskich. Zaproszone osoby reprezentowały różne ośrodki związane z informatyką – uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki obliczeniowe i przemysł. Przedstawiono propozycje najważniejszych postanowień statutu Stowarzyszenia, powołano 22-osobowy Komitet Założycielski z prof. W. M. Turskim jako przewodniczącym, dyskutowano założenia i kształt powstającego Stowarzyszenia.”

1981

marzec 1981

Działają już sekcje i komisje PTI. Animatorami poszczególnych jednostek są:
• Sekcja Bazy Danych — kol. Wł. Mardal
• Sekcja EMC IBM — kol. L. Janczewski
• Sekcja SM — kol. J. Matusiak
• Sekcja Sieci Komputerowej — kol. J. Deminet
• Sekcja Sprzętu Mikroprocesorowego — kol. B. Głowacki
• Sekcja Grafiki Komputerowej — kol. Z. Kulpa
• Komisja Stopni Specjalizacyjnych — kol. J. Bańkowski
• Komisja Biblioteczna — kol. J. Szminda
• Komisja Wydawnicza — kol. M. Stolarski
• Komisja Szkoleń — kol. A. Mazurkiewicz

Biuletyn PTI: „Zarząd Główny wystosował listy do Min. Baki i Szalajdy dotyczące współdziałania PTI z Biurem ds. Wdrożenia Reformy Gospodarczej oraz Ministerstwem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. W ich wyniku w dniu 22 października br. delegacja PTI, z prezesem kol. W. Turskim odbyła rozmowę z wiceministrem Kuczyńskim, na którym ustalono, że problemy rozwoju informatyki zostaną uwzględnione w planach reformy w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Ponadto przygotowywany jest list do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z sugestiami dotyczącymi możliwości współpracy.”

23 maja 1981

Na zjeździe odbytym 23 maja 1981 r. zostało założone Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Pierwszym prezesem PTI został kol. Władysław M. Turski, sekretarzem generalnym kol. Andrzej Wiśniewski.
W skład Zarządu Głównego weszli: Jacek Bańkowski, Andrzej Blikle, Czesław Daniłowicz, Ryszard Dąbrówka, Janusz Gwiazda, Marek Hołyński, Lech Janczewski, Stanisław Jaskólski, Jacek Karpiński, Zbigniew Kierzkowski, Marek Maniecki, Włodzimierz Mardal, Andrzej Musielak, Janisław Muszyński, Jan Popiel, Maciej Stolarski, Bolesław Szymański, Stanisław Waligórski, Jan Zabrodzki

1982

maj 1982

Z inicjatywy kol. Stanisława Jaskólskiego istniejący od maja 1968 r. "Klub Użytkowników Systemów Komputerowych ICL w Polsce" został afiliowany przy PTI jako "Sekcja Użytkowników Komputerów ICL". Do Sekcji należało też wielu użytkowników komputerów ODRA serii 1300. Po roku 1989 działalność Klubu zanikła, ze względu na wycofywanie z eksploatacji zarówno komputerów ICL 1900 (i innych tej firmy), jak też i ODRA 1300.

październik 1982

Prezes PTI pisze w Biuletynie: „Przekonani, że pełnoprawnym członkiem wspólnoty cywilizacyjnej nie może być kraj niezdolny do autonomicznego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, zabiegamy o upowszechnienie zrozumienia konieczności objęcia państwowym mecenatem zastosowań informatyki. Staramy się odwrócić nieszczęsny wzorzec rozumowania, który zastosowania traktuje jako efekt uboczny produkcji sprzętu. Zabiegamy o to, aby grosz publiczny przeznaczony na podtrzymanie i rozwój informatyki w Polsce, zanim trafi do producenta sprzętu musiał przejść przez ręce użytkownika, bo chociaż nie jest to jeszcze gwarancją społecznej skuteczności, na pewno stanowi jej warunek niezbędny.”

1983

luty 1983

Ze sprawozdania przedstawiciela PTI kol. Jerzego Kisielnickiego z działalności w Komisji do spraw Reformy Gospodarczej: „W chwili obecnej Polska jest najbardziej zacofanym krajem RWPG pod względem zarówno nasycenia środkami informatyki, jak i tempa podejmowania nowych przedsięwzięć informatycznych. Regres liczby nowych instalacji nie wystąpił nigdzie poza Polską. Może on doprowadzić w najbliższym czasie do zmniejszenia zainstalowanego parku komputerowego, gdyż bieżące dostawy nie wystarczą nawet na prostą jego reprodukcję.”

wrzesień 1983

Biuletyn PTI: „Dnia 7 września odbyło się spotkanie przedstawicieli PTI z wiceministrem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, profesorem K. Badźmirowskim, któremu towarzyszyli dyrektorzy Michał Buchner, A. Musielak, H. Piłko, J. Sławiński i doc. K. Urbaniec. Ze strony PTI uczestniczyli kol. W. M. Turski, J. Bańkowski, J. Gwiazda, A. Wiśniewski i A. Mazurkiewicz. Delegacja PTI przedstawiła cele i dotychczasowy przebieg pracy towarzystwa oraz wyraziła stanowisko PTI wobec aktualnej sytuacji informatyki w Polsce. Poruszono również kilka spraw szczegółowych, m. in. sprawę zakazu sprowadzania do Polski (bez specjalnego zezwolenia Głównego Urzędu Ceł) urządzeń przetwarzania danych, ograniczenia rekrutacji na studia informatyczne, inicjatywę powołania międzykomitetowego zespołu PAN do spraw mikroprocesorów, eksport oprogramowania. Przedstawiciele przemysłu zreferowali aktualny stan produkcji urządzeń informatyki i najbliższe zamierzenia w tej dziedzinie. Obie strony uznały spotkanie za pożyteczne i postanowiły kontynuować wymianę poglądów w przyszłości.”

1984

styczeń 1984

• Komisja Zarządu Głównego do spraw stopni specjalizacyjnych pod przewodnictwem wiceprezesa PTI, kol. Jacka Bańkowskiego, przygotowała kolejną wersję projektu regulaminu nadawania przez PTI stopni specjalizacyjnych z informatyki.

• Przyjęto przedłożony przez kol. Z. Mazura projekt regulaminu ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny informatyki, organizowanego przez koło PTI we Wrocławiu.

• Seminaria organizowane przez koło PTI we Wrocławiu (styczeń-maj):

Jan Węglarz — Badania operacyjne w informatyce
Zdzisław Pawlak — Pewne problemy sztucznej inteligencji
Jarosław Deminet — Systemy wielomaszynowe oparte na mini– i mikrokomputerach
Andrzej Grzywak — Zastosowania nowych generacji komputerów
Romuald Marczyński — Współczesne tendencje architektury komputerów

• działają sekcje:

Sekcja języka Ada Organizator: Janusz Zalewski
Sekcja baz danych Organizator: Włodzimierz Mardal
Sekcja modelowania i oceny działania systemów komputerowych Przewodniczący: Jan Węglarz
Sekcja formalnych metod inżynierii oprogramowania Przewodniczący: Andrzej Blikle
Sekcja języków informacyjno–logicznych Zarząd sekcji: Roman Matuszewski, Piotr Rudnicki, Andrzej Trybulec
Sekcja użytkowników minikomputerów SM Organizator: Piotr Kuźnicki
Sekcja systemów mikrokomputerowych Przewodniczący: Wojciech Cellary
Sekcja PTI — klub użytkowników systemów komputerowych ICL Przewodniczący: Stanisław Jaskólski

• Towarzystwo liczy 365 członków - 326 zwyczajnych i 39 wspierających

maj 1984

• W dniu 12 maja 1984 odbył się w Warszawie I Walny Zjazd PTI. W Zjeździe uczestniczyło 192 członków zwyczajnych Towarzystwa.

Nowe władze PTI: Prezes: Władysław M. Turski.
Zarząd Główny: Jacek Bańkowski, Andrzej Blikle, Wojciech Cellary, Jacek Irlik, Bartłomiej Głowacki, Stanisław Jaskólski, Stanisław Lepetow, Marek Maniecki, Jerzy Marszałek, Zygmunt Mazur, Mieczysław Muraszkiewicz, Andrzej Musielak, Jerzy Nowak, Stanisława Ossowska, Tadeusz Syryjczyk, Stanisław Waligórski, Jan Węglarz, Jan Zabrodzki, Janusz Zalewski.
Sekretarz generalny: Andrzej Wiśniewski.

Uchwała I Walnego Zjazdu PTI w sprawie rozwoju informatyki w Polsce: "Głównym warunkiem pomyślnego rozwoju informatyki w Polsce jest racjonalny stosunek władz do informatyki i jej zastosowań we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Twierdzimy, że w dotychczasowym stosunku władz państwowych i lokalnych, gospodarczych i administracyjnych do informatyki i jej zastosowań dominują niekonsekwencja lub brak zrozumienia tego, czego można po informatyce się spodziewać i czego można żądać. Prawidłowe zastosowania informatyki są na tyle ważne dla rozwoju gospodarczego państwa i rozwoju społecznego jego obywateli, a zaniedbania w tej dziedzinie tak mocno zagrażają utrzymaniu Polski w gronie państw rozwiniętych, że informatyka powinna znaleźć się pod szczególną opieką państwa. (...) Należy rozwijać kształcenie informatyków na wyższych uczelniach oraz zwiększać nasycenie technikami informatycznymi wszystkich programów dydaktycznych szkolnictwa wyższego. Całe szkolnictwo wyższe powinno być wyposażone w nowoczesne urządzenia informatyczne, i to wyprzedzająco w stosunku do innych obszarów życia gospodarczego i społecznego, gdyż tylko tu pozwoli złagodzić ciągły deficyt odpowiednio przygotowanych kadr informatyków. (...) Należy dążyć do stopniowego wprowadzania informatyki do szkół średnich, stwarzając im możliwość korzystania ze środków informatyki (sprzętu i oprogramowania) w całym procesie nauczania".

• W celu stymulacji szybszego rozwoju zastosowań informatyki w różnych dziedzinach gospodarki narodowej Polskie Towarzystwo Informatyczne postanawia zorganizować ogólnopolski konkurs na najlepsze prace na ten temat. Dla uczczenia pamięci Jerzego Trybulskiego - wybitnego organizatora zastosowań informatyki w naszym kraju i jednego z założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego - postanawia się nazwać ten konkurs Jego imieniem.
* Jerzy Trybulski — przewodniczący Komisji Rejestracyjnej PTI — zmarł po nagłej i krótkiej chorobie w dniu 23 kwietnia 1981 roku, na miesiąc przed Zjazdem Założycielskim naszego Towarzystwa.

sierpień 1984

• Stanowisko Zarządu Głównego PTI w sprawie założeń polityki państwa w zakresie informatyki:
„Formułując zasady polityki państwa wobec informatyki, należy pamiętać o podstawowej przyczynie niepowodzeń wszystkich dotychczasowych planów i programów rządowych w tej materii. Przyczyną tą zawsze było przedwczesne rozpisanie planu na wiele szczegółowych zadań dla różnych resortów, instytucji i organizacji — planu, który nie wynikał z uprzednio przyjętych celów nadrzędnych. Fragmentaryczne zadania cząstkowe stawały się przeto częściami innych planów, przedmiotem przetargów i uzgodnień w kontekście partykularnych interesów tych jednostek, które owe zadania cząstkowe miały realizować. Jeśli nawet program “informatyki” miał początkowo jakąś myśl przewodnią, rozpływała się ona nieuchronnie w powodzi niespójnych korekt i modyfikacji zadań cząstkowych. Nie było więc nie tylko optymalnego, lecz wręcz żadnego całościowego sterowania rozwojem informatyki; było natomiast mnóstwo działań przynoszących te czy inne zyski poszczególnym realizatorom. Pod hasłem “rozwój polskiej informatyki” kwitły partykularyzmy resortowe i branżowe; brak konkretnych celów integrujących prowadził, silą rzeczy, do chaosu i braku globalnego postępu. Kierunki rozwoju i wielkość bazy technicznej informatyki w kraju powinny być pochodną planów w zakresie zastosowań. Sprawą dużej wagi jest budowa automatycznej, publicznej sieci transmisji danych.”

październik 1984

• W dniach 9–13 października br. odbyła się w Rydzynie Szkoła Jesienna, zorganizowana przez nasze Towarzystwo przy współudziale Zakładów Elektronicznych “Elwro”. Temat wiodący: “Współczesne kierunki rozwoju informatyki”

listopad 1984

• Prezes PTI W. M. Turski wystosował list do Głównego Urzędu Ceł z prośbą o zaniechanie stosowania praktyki wymagania specjalnych zezwoleń na przywóz do Polski komputerów osobistych i domowych. Z przyjemnością donosimy, że reakcja Prezesa Głównego Urzędu Ceł była szybka i jednoznacznie pozytywna. W liście z 15 listopada 1984 skierowanym do Prezesa PTI informuje on, że: “Urzędy celne otrzymały dyspozycje udzielania «z urzędu», tj. w trakcie odprawy celnej i bez wymagania wniosków zainteresowanych, pozwoleń na przywóz komputerów «osobistych» i komputerów «domowych».

grudzień 1984

• Przegląd mikrokomputerów produkowanych obecnie w Polsce
„Niniejsze opracowanie przygotowano w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w związku z planowanym zakupem sprzętu mikrokomputerowego. Ze względu na zarówno krótki czas przeznaczony na zebranie informacji, jak i brak materiałów reklamowych od niektórych producentów, nie wymieniono na pewno wszystkich modeli. Sądzimy jednak, że w opracowaniu zostały uwzględnione najważniejsze produkty naszych firm mikrokomputerowych. W podanym zestawie znalazło się 11 mikrokomputerów ośmiobitowych. Mikrokomputery szesnastobitowe nie są jeszcze w Polsce produkowane, wymieniamy więc tylko istniejące ich prototypy. Dla mikrokomputerów, na których może działać system operacyjny CP/M, istnieje bardzo obszerna biblioteka zawierająca kilkaset programów, m. in. kompilatory i programy do przetwarzania tekstów, programy graficzne, programy obsługi baz danych. Zwiększa to znacznie przydatność tego sprzętu.”

1985

luty 1985

• Artykuł Prezesa w Biuletynie PTI:
"Podnoszą się oto głosy, że informatyka się przeżyła, że nie ma podstaw, by uznawać jej samodzielność, że to po prostu elektronika + matematyka + nauka o informacji + nauka o systemach + być może jeszcze jakieś drobiazgi. I co tam kto bezpiecznie sobie uprawiał, to teraz eksponuje jako ten najważniejszy, prawie jedyny godny rozwoju temat w całym interesie. Przypominają się lata siedemdziesiąte: wtedy, co prawda, hasło “informatyka” było modne, ale w praktyce dzielono je na składowe, składowe rozłączne, podporządkowane różnym resortom. Za całość — a przypomnijmy: całość to zastosowania, żywe, funkcjonujące, użyteczne, tj. przynoszące realny pożytek społeczeństwu zastosowania — nie odpowiadał nikt. I całości, informatyki użytecznej było bardzo mało, aczkolwiek poszczególne części się rozwijały — jedne lepiej, drugie gorzej. W przemysłowej branży komputerowej nawet mówić i pisać oficjalnie o informatyce nie było wolno, bo od zastosowań komputerów był inny resort!"

• Relacja z zebrania członków Koła PTI we Wrocławiu:
Tematem tego spotkania były: dyskusja nad zagadnieniami związanymi z określeniem miejsca i roli informatyki w rozwoju kulturalnym i gospodarczym kraju, zakresu dyscypliny “informatyka” i uwarunkowań rozwoju informatyki, a także plan działalności koła w roku 1984/85. We wprowadzeniu do dyskusji kol. Jerzy Bromirski nakreślił obecną sytuację w informatyce, omówił przyczyny niepowodzeń dotychczasowych planów i programów rządowych dotyczących rozwoju polskiej informatyki oraz wskazał na istotne znaczenie kulturotwórcze informatyki. W krajach rozwiniętych korzystanie z komputerów jest na porządku dziennym; używają ich dorośli, młodzież i dzieci. Rozwija się nauczanie informatyki. U nas należy tę sprawę postawić tak, aby rozprzestrzeniła się jak najdalej, doprowadzając do rewolucji informatycznej.”

• Powstają nowe Koła PTI:

* Koło PTI nr 1 w Warszawie. Na zebraniu założycielskim 4 października 1984, w którym uczestniczyło 12 członków PTI — pracowników Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, Ośrodka Elektronicznego GUS, Ośrodka Badawczo–Rozwojowego — SPIS i Zakładu Informatyki Naukowo–Badawczego Centrum Półprzewodników — wybrano Zarząd koła w składzie: kol. Mieczysław Mączyński (przewodniczący), kol. Ilona Przewłocka (sekretarz) i kol. Urszula Ścibior (skarbnik).
* Koło PTI w Opolu. Na zebraniu założycielskim 6 listopada 1984, w którym uczestniczyło 10 członków PTI reprezentujących różne informatyczne ośrodki usługowe, wybrano Zarząd koła w składzie: kol. Henryk Franecki (przewodniczący), kol. Krystyna Lorenc (sekretarz) i kol. Wiesław Czajkowski.
* Koło PTI w Gdańsku. Na zebraniu założycielskim 9 listopada 1984, w którym uczestniczyło 10 członków PTI z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Morskiej Obsługi Radiowej Statków w Gdyni, ETOB–u w Gdańsku, ZETO w Gdyni i in., wybrano Zarząd koła w składzie: kol. Stanisława Ossowska (przewodnicząca), kol. Mieczysław Myszor (sekretarz) i kol. Stanisław Wrycza.

kwiecień 1985

• Realizując zalecenia Zjazdu Zarząd Główny zainicjował szeroką dyskusję nad kodeksem etycznym informatyka.

czerwiec 1985

• Biuletyn PTI cytuje:
… Przyszło nam żyć w czasach trudnych, ale tym samym wielkich. Jest to więc zarazem szczególna szansa waszego pokolenia. Moje roczniki z bronią w ręku walczyły o to, aby w polskich miastach można było układać polskie cegły. Wasi ojcowie z tych cegieł budowali domy — a są na tej sali i tacy, którzy lata odbudowy pamiętają dobrze z własnego doświadczenia. Wam, młodym przypadnie w udziale instalowanie w tych domach polskich komputerów…” (Wojciech Jaruzelski na VIII Zjeździe ZHP 31 marca 1985)

• Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTI w sprawie wprowadzania elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego:
„Przed przystąpieniem do działań praktycznych należy określić cele dydaktyczno–wychowawcze wprowadzenia elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego. Nie wydaje się, aby celem takim mogło być np. nauczenie programowania, zwłaszcza w prymitywnym języku, ani nauczenie jakiejkolwiek “wewnątrzinformatycznej” umiejętności. Może natomiast nim być ukazanie przydatności stosowania środków i metod informatyki w pracy umysłowej człowieka. Dlatego niepomiernie ważniejsze jest doprowadzenie do praktycznego stosowania elementów informatyki w nauczaniu tradycyjnych przedmiotów szkolnych niż podjęcie nauczania przedmiotu “informatyka”. W żadnym kraju, łącznie ze znacznie bardziej rozwiniętymi gospodarczo niż Polska, nie naucza się takiego przedmiotu w szkołach średnich ani podstawowych (poza niektórymi szkołami technicznymi).”

• Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu Oddziału PTI we Wrocławiu - pierwszego terytorialnego oddziału PTI, obejmującego województwa: wrocławskie, opolskie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i legnickie. Prezesem oddziału został kol. Zygmunt Mazur.

wrzesień 1985

• ZG ogłosił Ogólnopolski konkurs im. Jerzego Trybulskiego na najlepsze wdrożone prace z dziedziny zastosowań informatyki w gospodarce narodowej. Organizatorem konkursu jest Oddział PTI we Wrocławiu.

• Dolnośląski Oddział PTI wspólnie z Ośrodkiem Organizacji i Informatyki Kombinatu PZL “Hydral” zorganizował w Przesiece seminarium szkoleniowe dla kadry kierowniczej kombinatu na temat wybranych kierunków rozwoju i zastosowań informatyki.

październik 1985

• w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej odbyło się drugie spotkanie zespołu Polskiego Towarzystwa Informatycznego do spraw stosowania języka polskiego w programowaniu początkowym. Wzięło w nim udział 29 osób z różnych ośrodków Polski. Spotkanie rozpoczęło się od pokazu spolszczonych wersji języków programowania Basic i Logo, które przygotowali kol. Tadeusz Wilczek i Andrzej Bączyński. Prof. Władysław M. Turski w wystąpieniu pt. “Dlaczego polszczyzna jest ważna?” przedstawił własne poglądy na ten temat podkreślając, iż jesteśmy narodem, który przez wiele lat jedyne co miał ze swej narodowości, to język, musimy więc o tym pamiętać.

listopad 1985

• w dniach 3–9 listopada 1985odbyła się Druga Jesienna Szkoła PTI w Mrągowie. W programie: Systemy operacyjne dla mikrokomputerów — doc. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski), Umowy w zakresie informatyki — dr Jacek Irlik (Uniwersytet Śląski), Złożoność obliczeniowa problemów analizy i projektowania systemów komputerowych — doc. dr hab. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska), Rozproszone bazy danych — doc. dr hab. Wojciech Cellary (Politechnika Poznańska), Maszyny i algorytmy współbieżne — doc. dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Wrocławski), Software engineering aspects of VDM — prof. Dines Børner (Technical University of Denmark), Cm* — przykład komputera wieloprocesorowego o strukturze, hierarchicznej — mgr Jarosław Deminet (Uniwersytet Warszawski).

• PTI publikuje program “Elementów informatyki” — uzupełniającego przedmiotu nauczania w liceach ogólnokształcących (o profilu podstawowym i matematyczno–fizycznym), opracowany przez PTI na zlecenie Instytutu Programów Szkolnych. Autorami programu są: Stanisław Waligórski, Jan Dunin–Borkowski, Danuta Majewska, Władysław Majewski, Zbigniew Odrowąż–Sypniewski, Maria Tomaszewska, Andrzej Walat, Wacław Wierzbicki, Andrzej Wiśniewski. W lipcu br. program ten został przyjęty przez Komisję Odbioru Instytutu Programów Szkolnych i zatwierdzony przez Ministra Oświaty i Wychowania do realizacji w szkołach.

• Koło PTI we Wrocławiu powołało międzyszkolny klub mikrokomputerowy dla młodzieży szkół średnich i podstawowych. Podstawowym celem klubu jest zapoznanie młodzieży z informatyką i upowszechnienie mikrokomputera jako pomocy dydaktycznej do nauczania innych przedmiotów. Członkami klubu są przede wszystkim uczniowie “hobbyści” z III i X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Świdnicy

grudzień 1985

• W celu popierania rozwoju informatyki w Polsce Zarząd Główny postanowił ustanowić stypendia i nagrody PTI. Będą one przyznawane przez Zarząd Główny na wniosek Komisji Stypendiów i Nagród, powołanej w następującym składzie: kol. K. Urbaniec (przewodniczący), S. Lepetow, S: Ossowska i J. Węglarz.

• Zarząd Główny poparł ideę utworzenia Fundacji Edukacji Komputerowej, potwierdził gotowość przystąpienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego do fundacji jako członka założyciela.

• powstały 2 nowe koła PTI: w Stalowej Woli i Koło PTI nr 3 w Warszawie

• we Wrocławiu odbyło się I Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Oddziału PTI.

• Zakończył się II Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.