Aktualności

1986 - 1990

1986

luty 1986

• Powołano nowe koła PTI: Koło PTI Regionu Łódzkiego oraz Koło PTI nr 4 w Warszawie

• utworzone nowe sekcje PTI: Sekcja grafiki komputerowej oraz Sekcja zastosowań mikrokomputerów w początkowym nauczaniu dzieci niepełnosprawnych

• w gmachu Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie podstawowego dokumentu tworzącego Fundację Edukacji Komputerowej. Pierwszych 33 fundatorów złożyło podpisy pod aktem notarialnym. W imieniu PTI podpisy złożyli: sekretarz generalny PTI kol. Andrzej Wiśniewski i prezes Dolnośląskiego Oddziału PTI kol. Zygmunt Mazur.

kwiecień 1986

• Zarząd Główny powołał Komisję PTI do spraw nadawania stopni specjalizacyjnych z informatyki, ustanawiając jej przewodniczącym prof. dra hab. Jacka Bańkowskiego.

• Na wniosek Koła PTI w Gdańsku Zarząd Główny zaakceptował projekt utworzenia centralnej biblioteki PTI i zatwierdził preliminarz środków finansowych potrzebnych na jej uruchomienie. Postanowiono powołać do życia Komisję Biblioteczną, której animatorem został kol. Stanisław Wrycza z Koła PTI w Gdańsku

• Zarząd Główny powołał do życia sekcję PTI — Klub użytkowników komputerów Riad

• list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania: „...uprzejmie informuję, że resort oświaty i wychowania z wdzięcznością przyjmuje inicjatywę Polskiego Towarzystwa Informatycznego i serdecznie dziękuje za przekazany szkołom sprzęt informatyczny. Ministerstwo Oświaty i Wychowania bardzo sobie ceni dotychczasową współpracę z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Efektem tej współpracy jest program nauczania przedmiotu “elementy informatyki” oraz “program powszechnej edukacji informatycznej”. Podobnie jak Obywatel Sekretarz wyrażam nadzieję, że problemy związane z edukacją informatyczną będziemy jak dotychczas rozwiązywać w ścisłej współpracy i z pożytkiem dla młodego pokolenia.”

czerwiec 1986

• Dolnośląski Oddział PTI powołał Koło PTI w Lubinie

wrzesień 1986

• Zarząd Główny powołał do życia Małopolski Oddział PTI z siedzibą w Krakowie z terenem działania obejmującym województwa: kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, nowosądeckie, przemyskie, rzeszowskie i tarnowskie.

• na wniosek koła PTI w Krakowie powołano animatora nowej sekcji PTI — metodyki i dokumentacji projektów i programów. Został nim kol. Włodzimierz Migas.

• we Wrocławiu powstały dwa nowe koła Polskie Towarzystwo Informatyczne

listopad 1986

• odbyła się w Mrągowie trzecia Jesienna Szkoła PTI “Współczesne kierunki rozwoju informatyki”. Wzięło w niej udział ok. 180 uczestników.

• Odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Małopolskiego Oddziału PTI. Prezesem został Tadeusz Syryjczyk

grudzień 1986

• PTI liczy ogółem 1301 członków zwyczajnych i 177 członków wspierających.

• Zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

1987

styczeń 1987

• Z noworocznego listu prezesa PTI do członków: „Musimy więc dążyć do zdobycia, utrwalania i zwiększania autorytetu Towarzystwa. Tylko Towarzystwo mające rzeczywisty i uznawany autorytet może być gwarantem honorowania interesów obydwu stron kontraktu klient–informatyk. To proste — tak proste, że chyba zbyt często zapominamy o tym, iż na rzeczywisty autorytet Towarzystwa muszą zapracować jego członkowie. Naturalnie, przede wszystkim swoją nienaganną postawą zawodową, rzetelnym, skrupulatnym i sumiennym wywiązywaniem się z profesjonalnych zobowiązań. Stałym przestrzeganiem zasady, że profesjonalista dba o swój interes dbając o dobro klienta.”

kwiecień 1987

• Powołano Koło PTI w Lublinie oraz Koło PTI w Radomiu

• ogłoszono IV Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

maj 1987

w Warszawie odbył się II Walny Zjazd Delegatów PTI z udziałem 117 delegatów.
Prezesem Towarzystwa został wybrany Andrzej J. Blikle.
Wiceprezesi: Wojciech Cellary, Marek Maniecki, Jerzy Nowak.
Zarząd Główny: Jacek Bańkowski, Wojciech Cellary, Paweł Gizbert-Studnicki, Zbigniew Huzar, Jacek Irlik, Wacław Iszkowski, Stanisław Jaskólski, Krystyna Jerzykiewicz, Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Antoni Mazurkiewicz, Jerzy Nowak, Barbara Osuchowska, Tadeusz Syryjczyk, Władysław Turski, Stanisław Waligórski, Henryk Woźniakowski, Jan Zabrodzki, Janusz Zalewski

Z uchwały zjazdowej: „Nie przesądzając kształtu i treści polityki państwa wobec informatyki, zwracamy uwagę na następujące elementy, które naszym zdaniem powinna ona uwzględniać: (1) Poważny rozwój jakościowy kształcenia informatycznego, poczynając od tych uczelni, które dają gwarancję w miarę szybkiego skutkowania inwestycji sprzętowych, lokalowych i kadrowych. Poprawę jakości warunków kształcenia w czołowych placówkach naukowych uważamy za potrzebę pilniejszą niż upowszechnianie kształcenia. (2) Stworzenie układu parametrów ekonomicznych stymulujących zainteresowanie krajowego przemysłu komputerowego zastosowaniami informatyki. (3) Utrzymanie wieloźródłowości rynku mikrokomputerowego jako zdrowego mechanizmu stymulującego konkurencję, a przez to poprawę warunków, na jakich kupuje się ten sprzęt. (4) Wprowadzenie postanowień prawno–ekonomicznych przeciwdziałających piractwu w dziedzinie oprogramowania i stymulujących rozwój przemysłu programistycznego. (5) Uznanie indywidualnej działalności usługowej w dziedzinie informatyki za działalność twórczą. (6) Nadanie zawodowi informatyka należnej mu rangi społecznej.

• w Szczyrku odbyła się konferencja Klubu użytkowników systemów komputerowych ICL poświęcona zastosowaniu informatyki w górnictwie węglowym.

czerwiec 1987

• Zarząd Główny powołał Górnośląski Oddział PTI z siedzibą w Katowicach i terenem działania obejmującym województwa: bielsko–bialskie, częstochowskie i katowickie. Prezesem został Jerzy S. Nowak
• Powołano Koło PTI w Sandomierzu.

grudzień 1987

• w Mrągowie odbyła się IV Jesienna Szkoła PTI „Współczesne kierunki rozwoju informatyki".

1988

styczeń 1988

• ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki,

• Biuletyn PTI odnotował ogłoszenie w Życiu Warszawy: “Resortowy Ośrodek Informatyki, Warszawa, ul. Krzywickiego 9 zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy 2 emerytki do prowadzenia kasy oraz obliczania wynagrodzeń pracowników umysłowych.”

kwiecień 1988

• ZG powołał Komisję do spraw prawnych uwarunkowań produkcji oprogramowania w następującym składzie: kol. kol. Paweł Gizbert–Studnicki, Jacek Irlik (przewodniczący), Wacław Iszkowski, Władysław M. Turski oraz Andrzej Wiśniewski.

maj 1988

• w Świnoujściu odbyła się pierwsza szkoła PTI na temat projektowania systemów informatycznych. Organizatorem szkoły były Koło PTI w Szczecinie i Sekcja informatyki w zarządzaniu.

czerwiec 1988

• PTI ma 1164 członków zrzeszonych w 3 oddziałach i 13 kołach

wrzesień 1988

• odbył się Rajd Informatyków “Wetlina’88”, zorganizowany przez Koło PTI w Rzeszowie oraz “Zeto” Rzeszów

październik 1988

• Polskie Towarzystwo Informatyczne przy współudziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowało konferencję naukową poświęcona 40-leciu informatyki w Polsce” (za początek uznano powstanie w grudniu 1948 roku Grupy Aparatów Matematycznych w Instytucie Matematycznym)

grudzień 1988

• rozstrzygnięto V Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

• odbyła się w Mrągowie V Jesienna Szkoła PTI “Współczesne kierunki rozwoju informatyki”, w której wzięło udział ok. 200 uczestników

• odbyła się w Łodzi V Szkoła “Mikrokomputery szesnasto– i trzydziestodwubitowe”, zorganizowana przez Sekcję Systemów Mikrokomputerowych PTI we współpracy z Centrum Szkolenia Informatycznego ZETO Łódź

1989

styczeń 1989

• z noworocznego listu Prezesa do członków: „...najspokojniej kwitnie i instytucjonalizuje się piractwo na rynku programów komputerowych. Widziałem dokument przygotowywany na zlecenie poważnej instytucji (do użytku wewnętrznego, rzecz jasna), w którym radzi się, jak bezpiecznie handlować kradzionym oprogramowaniem. Znam przypadek centrali handlu zagranicznego, która odmawia podjęcia się pośrednictwa przy zakupie specjalistycznego programu dla instytutu naukowego, argumentując, że byłoby to marnotrawienie mienia państwowego, gdyż w Polsce programy można mieć darmo. Główni księgowi nagminnie odmawiają zakupu oprogramowania z obawy, aby nie posądzono ich o niegospodarność. Bez obawy natomiast wydają dziesiątki tysięcy złotych na zakup pirackich kopii podręczników dla programów, mimo że kopiowanie książek do celów handlowych jest w Polsce poza wszelką wątpliwości ścigane prawem.”

• ogłoszono II Ogólnopolski konkurs im. Jerzego Trybulskiego na najlepsze wdrożone prace z dziedziny zastosowań¤ informatyki w gospodarce narodowej

luty 1989

• odbyły się we Wrocławiu trzecie warsztaty komputerowe dla młodzieży szkół średnich. Jak w latach ubiegłych, ich organizatorami byli: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski PTI.

kwiecień 1989

• ogłoszono „Stanowisko Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych”

maj 1989

• Górnośląski Oddział PTI zorganizował w Szczyrku konferencję “Współczesne obszary zastosowań informatyki”.
„Intencją organizatorów konferencji było przedstawienie uczestnikom obszarów zastosowań informatyki, których istnienie być może nawet sobie uświadamiają, ale których na ogół penetrować nie próbują. (...) Wykłady wygłoszone w trakcie konferencji zorganizowano w taki sposób, że kilku wykładowców, na ogół z różnych środowisk, omawiało problem z różnych punktów widzenia.”

sierpień 1989

• powołano przy Zarządzie Głównym Komisję Zagraniczną. W skład komisji weszli: przewodniczący — Paweł Gizbert–Studnicki, Piotr Fuglewicz, Stanisław Jaskólski, Zbigniew Styczyński i Jan Zabrodzki.

wrzesień 1989

• British Computer Society (BCS) — Brytyjskie Towarzystwo Komputerowe - powołało kol. Władysława M. Turskiego na swego członka honorowego (distinguished fellow)

• ukazał się pierwszy numer “Nowości” Centralnej Biblioteki PTI

październik 1989

• ogłoszono Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTI ”Informatyka w gospodarce narodowej”

listopad 1989

• odbyła się w Mrągowie VI Jesienna Szkoła PTI “Współczesne kierunki rozwoju informatyki”

1990

styczeń 1990

• ogłoszenie wyników VI Ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Dolnośląski Oddział PTI,

luty 1990

• przedstawiciele PTI, w tym Prezes A. Blikle, przeprowadzili rozmowy z władzami resortowymi. Rozmowy te dotyczyły m. in. odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych rozwoju przemysłu usług informatycznych w Polsce, zwłaszcza zaś ochrony prawnej programów komputerowych. Sprawa ochrony prawnej oprogramowania ma stać się — na wniosek PTI — przedmiotem obrad odpowiedniej komisji sejmowej. W rozmowach z ministrem Syryjczykiem i wiceministrem Boguckim prezes Blikle uzyskał poparcie tej inicjatywy PTI przez zarówno Ministerstwo Przemysłu, jak i Urząd do Spraw Postępu Naukowo–Technicznego i Wdrożeń,

• Górnośląski Oddział PTI ogłasza zamiar wydawania biuletynu zawierającego informacje użyteczne dla informatyków: o planowanych konferencjach, sympozjach, wystawach i innych imprezach związanych z informatyką, cyklach wykładów, o poszukiwanych specjalistach, zrealizowanych projektach, możliwościach odstąpienia w całości lub w części efektów prac, o sprzęcie niepotrzebnym już jednym, a wręcz niezbędnym innym itp.,

• we Wrocławiu odbyły się IV Ogólnopolskie Warsztaty Komputerowe zorganizowane przez: Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Dolnośląski Oddział Polskie Towarzystwo Informatyczne.

kwiecień 1990

• u podnóża Biskupiej Kopy odbyła się III Szkoła Systemy mikrokomputerowe w zarządzaniu gospodarką POKRZYWNA'90. Organiza¬torami byli Koło PTI w Opolu oraz Spółdzielnia Usług Informatycznych i Organizacyjnych Infopol, także w Opolu

maj 1990

• Oddział Górnośląski zorganizował II Wiosenną Beskidzką Szkołę „Obszary zastosowań informa¬tyki".

czerwiec 1990

• 9 czerwca br. odbył się w Warszawie III Walny Zjazd PTI. W Zjeździe uczestniczyło 97 delegatów.
Prezesem Towarzystwa został ponownie wybrany Andrzej J. Blikle, wiceprezesami: Paweł Gizbert-Studnicki, Jerzy Nowak i Władysław Turski.
Zarząd Główny: Adam Borek, Wojciech Cellary, Juliusz Czarnowski, Piotr Fuglewicz, Paweł Gizbert-Studnicki, Zbigniew Huzar, Jacek Irlik, Wacław Iszkowski, Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Krzysztof Nałęcki, Jerzy Nowak, Barbara Osuchowska, Jacek Paśnik, Zdzisław Szyjewski, Władysław Turski, Marek Valenta, Stanisław Waligórski, Jan Zabrodzki

• w dniu 7 maja 1990 r. PTI liczyło 1934 członków

• zjazd uchwalił dokument „Ocena stanu polskiej informatyki”

• na III Zjeździe ogłoszono wyniki Konkursu im. Jerzego Trybulskiego

październik 1990

• z prac Zarządu Głównego: „...aby opiniotwórcza rola Towarzystwa odpowiadała naszym aspiracjom, nie należy ograniczać się do przygotowania odpowiedzi na stawiane nam pytania, ale antycypując zapotrzebowanie na ekspertyzy prowadzić niezbędne studia i analizy z własnej inicjatywy, tak aby utworzyć bank gotowych ekspertyz