Uwagi ZG PTI do projektu Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności