Opinia wstępna Polskiego Towarzystwa Informatycznego dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 sierpnia 2008 r