Stanisław Jaskólski członkiem honorowym PTI

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI podjął w dniu dzisiejszym uchwałę nadającą członkostwo honorowe mgr. inż. Stanisławowi Jaskólskiemu, który 35 lat temu był jednym z założycieli PTI, a w pierwszej kadencji (1981-1986) także wiceprezesem Towarzystwa. Kol. Stanisław Jaskólski nadal wspiera działania PTI swoim doświadczeniem i wiedzą - obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Historycznej PTI.

Mgr. inż. Stanisław Jaskólski urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu w 1956 roku studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie. W roku 1959 otrzymał propozycję przejścia do Zakładu Aparatów Matematycznych PAN (ZAM), przekształconego potem w Instytut Maszyn Matematycznych PAN. W tych jednostkach naukowych był jednym z konstruktorów rodziny uniwersalnych maszyn cyfrowych ZAM (ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41), a także brał udział w rozbudowie skonstruowanej w ZAM PAM pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ.

Równocześnie pracował jako ekspert branżowy d/s elektronicznych maszyn cyfrowych w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego Varimex (nast. Metronex), zajmującym się importem urządzeń komputerowych oraz współpracą polskiego przemysłu elektronicznego z partnerami zagranicznymi.

W 1966 mgr. inż. Stanisław Jaskólski przeszedł do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, początkowo jako zastępca dyrektora Ośrodka Elektronicznego, wyposażonego wówczas w komputery brytyjskiej firmy ICL. Podczas wieloletniej pracy w GUS, opracowywał, lub bezpośrednio nadzorował szereg projektów związanych z wprowadzaniem komputerów do jednostek statystyki państwowej. W 1981 roku objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, któremu podlegała cała sieć ośrodków obliczeniowych statystyki państwowej w Polsce.

Równolegle z pracą w GUS współpracował z przemysłem komputerowym - wtedy zgrupowanym w Zjednoczeniu MERA. Do najważniejszych spraw w tej dziedzinie należy zaliczyć udział mgr. inż. Stanisława Jaskólskiego w Komisji Państwowej powołanej w celu zatwierdzenia do produkcji komputerów ODRA - 1305 i 1325. Mgr. inż. Stanisław Jaskólski był zdecydowanym zwolennikiem wyposażania statystyki państwowej w sprzęt komputerowy produkcji krajowej.

W latach 70-ch był członkiem-założycielem Klubu Użytkowników Komputerów ICL w Polsce (i jego prezesem w latach 1982-88). Pomiędzy rokiem 1970 i 1973 pełnił rolę konsultanta Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP, a także Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. W latach1975-78 był nieetatowym kierownikiem działu miesięcznika „Informatyka”.

W latach 90-tych pracował jako konsultant AUSTRADE (pion handlowy Ambasady Australii w Warszawie) w sprawach informatyki i telekomunikacji, a następnie przez 4 lata (1995-99) współpracował z amerykańską firmą QUALCOMM Inc.

Obecnie (od 2000 roku) współpracuje z włoską firmą SELEX Communications, która przejęła działalność firmy MARCONI w zakresie radiokomunikacji cyfrowej oraz związanego z tym oprogramowania i zastosowań.

Stanisław Jaskólski (z lewej) odbiera gratulacje od Prezesa PTI, Mariana Nogi