Wydarzenia Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wydarzenia zaplanowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015. Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca i kulminacją w środku maja informatyczna fiesta, co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji.

Wśród imprez towarzyszącym tegorocznych obchodów ŚDSI zaplanowano konkursy, konferencje, imprezy informacyjne popularyzujące ideę podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz mające na celu rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań informatycznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenia składające się na obchody ŚDSI 2015 w Polsce są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowy program obchodów dostępny jest na:
Rama Programowa ŚDSI 2015 oraz na stronie http://www.sdsi.pti.org.pl/index.php/pol/Program-obchodow.

Najbliższe wydarzenia centralne zaplanowane w ramach ŚDSI 2015:

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Edukacja z Panem T.I.K.-iem”

Termin: finał konkursu - 12 maja 2015
Miejsce: Internet
Organizator: PTI

Celem kolejnej edycji Konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań informatycznych oraz zachęcenie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
Ogłoszenie wyników konkursu Pan TIK oraz rozdanie nagród nastąpi 12 maja 2015.

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”

Termin: finał konkursu - 12 maja 2015
Miejsce: Internet
Organizator: PTI

Celem kolejnej edycji Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 12 maja 2015.

Konferencja „IT w edukacji. Szkolnictwo Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje”

Termin: 23 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 3/5 Warszawa
Organizatorzy: PTI i Microsoft

Jest to kontynuacja cieszącego się znacznym uznaniem cyklu konferencji dotyczących IT w edukacji. Celem tegorocznej konferencji jest przygotowanie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego i roli technologii komunikacyjnej i informacyjnej w tym procesie. Szkolnictwo zawodowe ma nie tylko przygotowywać do świadczenia pracy odtwórczej w przyszłej karierze zawodowej, ale uaktywnić pokłady twórczego wykorzystania potencjału zawodowego nabytego podczas procesu kształcenia formalnego i nieformalnego. Kształcenie zawodowe jest w naturalny sposób powiązane z rozwijającą się Technologią Informacyjną i Komunikacyjną (TIK) i wzajemnie się uzupełnia, generując potrzebę wytworzenia lub korzystania z narzędzi informatycznych ułatwiających kształcenie. Edukacja zawodowa w oczywisty sposób powinna zapewniać ciągłość kształcenia, włącznie z kształceniem wyższym, a także łączyć środowisko szkoły z biznesem, uczniów z ich potencjalnymi pracodawcami. Niemniej ważne jest zaangażowanie szkół już od poziomu gimnazjalnego, a nawet podstawowego w nauczanie, uwzględniające i pobudzające w uczniach potencjał rozwoju tzw. twardych umiejętności.

Konferencja „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”

Termin: 11 maja 2015
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Organizatorzy: PIIT, PTI, AGH

Ważnym warunkiem jest lokalizowanie informacji w przestrzeni dla funkcjonowania smart city miasta przy wykorzystaniu map cyfrowych i narzędzi informatycznych. Chodzi tu o rozmieszczenie sieci energetycznych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, usytuowanie zjawisk atmosferycznych, rozkład i przebieg ruchu drogowego oraz umiejscowienie ewentualnych awarii technicznych, następstw zjawisk pogodowych czy wypadków drogowych. Miasta są także swoistymi „fabrykami danych” przydatnymi w planowaniu i dyskusjach nad budżetami partycypacyjnymi.

Konferencja „Jednolity rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, zatrudnienie”

Termin: 14 maja 2015
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Organizatorzy: Lider Cyfryzacji, Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Omówienie działań na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii informacyjnych w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej i projektu Jednolitego Rynku Cyfrowego. Prezentacja programu Digital Single Market przez p. Andrusa Ansipa V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej.