Przemysław Jatkiewicz „Ochrona danych osobowych” – najnowsza książka w Biblioteczce Izby Rzeczoznawców PTI

„Ochrona danych osobowych” jest drugą książką z serii Biblioteczki Izby Rzeczoznawców PTI, przeznaczonej dla zawodowych informatyków, menedżerów oraz osoby, które w swojej pracy spotykają się z zagadnieniami i problemami związanymi z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Recenzentami monografii „Ochrona danych osobowych” są: dr hab. Paweł Fajgielski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr inż. Adrian Kapczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz dr Ryszard Skarbek z Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor w monografii szczegółowo omawia przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi, opisuje nową rolę i zadania administratora bezpieczeństwa informacji, jakie zostały mu narzucone przez opublikowane w 2015 roku akty prawne. W pracy zawarto liczne komentarze, wyroki i decyzje wydane przez sądy administracyjne oraz GIODO dotyczące problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Książka zawiera również obszerny opis środków technicznych, których odpowiedni dobór i wdrożenie jest niezbędnym celem ochrony danych.

O Autorze:
dr inż. Przemysław Jatkiewicz jest rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, biegłym sądowym w zakresie informatyki obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa informacji, wdrażania technologii informatycznych, zarządzania systemami informatycznymi oraz informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a także biegłym skarbowym przy Izbie Skarbowej w Gdańsku. W swojej karierze zawodowej był technikiem, wdrożeniowcem i programistą. Związany jest z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnego Samorządowego Zakładu Budżetowego, gdzie początkowo zatrudniony był na stanowisku kierownika działu informatycznego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika dyrektora do spraw bezpieczeństwa informacji. Bierze również udział w projektach realizowanych przez Gminę Gdańsk, jako członek komitetu sterującego oraz członek zespołu zadaniowego. Prowadził badania, za które uzyskał stypendium InnDoktorant, II edycja 2011. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na bezpieczeństwie informacji jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Gdańskim.

   

Przemysław Jatkiewicz

Ochrona danych osobowych. Teoria i praktyka

172 s., ISBN 978-83-60810-70-5
Wydawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne 2015
Książka bezpłatna, dostępna w wersji drukowanej i elektronicznej
Licencja CC by 3.0 PL

Do pobrania cała publikacja:

Przemysław Jatkiewicz, Ochrona danych osobowych - pełny tekst

   

________________________________________
Spis treści

Wstęp. Dlaczego powinniśmy chronić nasze prywatne dane?
Rozdział 1. Geneza ochrony danych osobowych
Rozdział 2. Zakres stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych i definicje podstawowych pojęć
Rozdział 3. Organ ochrony danych osobowych
Rozdział 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
Rozdział 5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Rozdział 6. Zabezpieczenie danych osobowych
6.1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
6.2. Wymagania dla systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
Rozdział 7. Techniczne środki bezpieczeństwa
7.1. Kopie bezpieczeństwa
7.2. Identyfikacja, uwierzytelnianie i autoryzacja
7.3. Techniki kryptograficzne
7.4. Zasilanie awaryjne
7.5. Nadmiarowość
7.6. Pamięci masowe
7.7. Rozpraszanie zasobów
7.8. Ochrona antywirusowa
7.9. Włamania do systemu informatycznego
7.10. Fizyczna ochrona informacji
Rozdział 8. Rejestracja zbiorów danych osobowych
Rozdział 9. Nowe trendy w przetwarzaniu danych osobowych
9.1. Projektowane rozwiązania
9.2. Analiza ryzyka
9.3 Metody analizy ryzyka
Zakończenie
Załącznik 1. Wzór upoważnienia imiennego
Załącznik 2. Wzór legitymacji
Załącznik 3. Wzór druku zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Załącznik 4. Wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Bibliografia