Przegląd dziesięciolecia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on Information Society – WSIS)

Na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ZO NZ) rozpoczął się przegląd realizacji ustaleń WSIS. Szczyt ten, zakończony przyjęciem tzw. agendy z Tunisu, miał miejsce w Genewie w 2003 r. i w Tunisie w 2005 r. Spotkania międzyrządowe oraz wielostronne dotyczące tego przeglądu odbywać się będą przez kolejne pół roku. W grudniu br. odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla w ZO NZ, na którym zostanie przyjęty dokument podsumowujący przegląd. Ramy i zasady tego przeglądu zawarte są w rezolucji A/68/L.54 pt: Modalities for the overall review by the General Assembly of the implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society. Podstawowym ale nie jedynym, materiałem źródłowym do obecnej debaty przeglądowej oraz negocjacji projektu dokumentu końcowego spotkania wysokiego szczebla jest ogłoszony w maju br. raport Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Techniki dla Rozwoju na temat rezultatów 10 lat wdrażania ustaleń WSIS pt: Implementing WSIS outcomes: a ten year review.

Polska współpracuje ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej, które w tym procesie przedstawiają wspólne stanowisko na forum NZ. Debata ta obejmuje także zagadnienia wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na rozwój gospodarczy i społeczny oraz zarządzanie Internetem (np. przedłużenie mandatu IGF), które zgodnie ze stanowiskiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej wymagają ustaleń wielostronnych. Rezolucja A/68/L.54 przewiduje, że przewodniczący ZO NZ zorganizuje konsultacje ze wszystkimi interesariuszami na tematy przeglądu WSIS i w związku z powyższym zachęcamy wszystkich do śledzenia tego procesu i udziału w spotkaniach lub nadsyłania pisemnych komentarzy zgodnie z harmonogramem na stronie internetowej ((http://unpan3.un.org/wsis10/) gdzie dostępne są także materiały źródłowe związane z WSIS.

Źródło: MAC