PTI realizowało na zlecenie NIK opinię dot. oceny stanu przygotowania infrastruktury informatycznej do obsługi wyborów w 2015 r.

We wtorek (31.03.2015 r.) Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wyniki kontroli NIK w Krajowym Biurze Wyborczym.
W zakresie wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli uznała, że stan przygotowania infrastruktury informatycznej na wybory jest niewystarczający i lepiej je przeprowadzić bez wsparcia informatycznego. W pracach kontrolerów NIK w zakresie oceny stanu przygotowania infrastruktury informatycznej do obsługi wyborów w 2015 r. brał udział, na podstawie umowy zawartej pomiędzy NIK a PTI, zespół rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego powołany przez Dyrektora Izby Rzeczoznawców Tomasza Szatkowskiego. Praca ekspertów PTI została przez kontrolerów NIK oceniona bardzo wysoko, a wykonana opinia została wykorzystana w przygotowaniu dokumentu pokontrolnego NIK.