Kolejne dwie opinie PTI wobec projektów aktów prawnych

W ostatnim czasie PTI wystosowało do urzędów opracowujących nowe akty prawne dwie ważne opinie na temat przygotowywanych projektów regulacji.

Odnosząc się do opracowywanej przez Komisję Europejską tzw. Zielonej Księgi w sprawie mobilnego zdrowia (m-Zdrowia) PTI zdecydowanie poparło promowaną ideę, uważając że proponowane regulacje za wysoce celowe, podnoszące jakość usług zdrowotnych.

Podobnie jak autorzy Zielonej Księgi uważamy że rynek m-zdrowia wymaga uregulowań prawnych normalizujących zarówno odpłatności za zdrowotne usługi mobilne jak i jakość środków technicznych oraz odpowiedzialność za ich stosowanie. Popieramy wdrożenie systemu certyfikacji dla narzędzi m-zdrowia, który gwarantowałby ich jakość wpływającą na zdrowie i życie pacjentów oraz dającą poczucie bezpieczeństwa wykorzystującym je służbom medycznym. Proponujemy także aby przedsiębiorcy oferujący certyfikowane oprogramowanie, sprzęt lub usługi dedykowane m-zdrowiu podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom od odpowiedzialności cywilnej” – piszą eksperci PTI w swoim opracowaniu.

PTI znacznie mniej entuzjastycznie oceniło ocenia przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt rezygnacji z dopuszczenia do użytku podręczników do zajęć komputerowych (I etap edukacyjny). Zdaniem PTI: „…podręczniki służą pomocą zarówno nauczycielom realizującym program, jak i uczniom utrwalającym materiał w warunkach domowych a praktyczny charakter zajęć nie wyklucza ich stosowania. (…) Prezentacje, zabawy logiczne oraz wstęp do programowania przy użyciu środowisk programistycznych stworzonych dla dzieci jak np. Scratch są elementami które należałoby wprowadzić. Dla takiej formy nauczania podręczniki o odpowiedniej jakości stają się koniecznością.”

Za wadę propozycji uznano także. brak zapewnienia neutralności technologicznej podręczników elektronicznych oraz obowiązku dostarczenia wszystkich komponentów programowych, w tym komponentów firm trzecich, koniecznych do uzyskania pełnej funkcjonalności podręcznika. Grono oceniających podręczniki elektroniczne należy poszerzyć o rzeczoznawcy posiadającego kwalifikacje z zakresu informatyki opiniującego jakość techniczną podręcznika.

Zdaniem ekspertów PTI nie należy dopuszczać do użytkowania podręczników wydawanych w częściach, gdyż byłaby to rekomendacja dotycząca części, których treść jest jeszcze nieznana. PTI stanowczo sprzeciwia się też nierównemu traktowaniu podręczników elektronicznych oraz w formie papierowej. Projekt rozporządzenia MEN, zakłada iż wnioskodawcy ubiegający się dopuszczenie podręcznika elektronicznego poniosą znacznie wyższe koszty.