Beata Czarnacka-Chrobot członkiem Komitetu Polityki Naukowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała nowy skład Komitetu Polityki Naukowej, w którym nauki ekonomiczne są reprezentowane przez dr hab. Beatę Czarnacką-Chrobot ze Szkoły Głównej Handlowej. Dr hab. Czarnacka-Chrobot jest m.in. prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, ekspertem Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz – członkiem PTI.

Komitet Polityki Naukowej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności. KPN liczy 12 członków, którzy pełnią rolę przewodniczących tego organu rotacyjnie, w okresie półrocznym.

Kol. Beacie serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów w sprawowaniu tak poważnej funkcji!