ŚDSI w Sejmie RP - XIV Konferencja Okrągłego Stołu

XIII Konferencję Okrągłego Stołu, która odbyła się 17 maja 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, otworzyli wspólnie prezes SEP prof. Jerzy Barglik oraz prezes PTI prof. Marian Noga. Tegorocznej 14. edycji KOS przyświecało hasło „Polska w drodze do SI – wirtualny świat a realne bezpieczeństwo”.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Parlamentarnym Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz i została zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich przy współpracy z PTI.

W wykładzie otwarcia występujący w zastępstwie wicepremiera Janusza Piechcińskiego wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan przedstawił działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego kraju, które jest jednym z sześciu priorytetów strategicznych działalności Ministerstwa. Wśród tych zadań znajdują się m.in. działania na rzecz bezpieczeństwa rządowych systemów cyfrowych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Andrzej Ręgowski w ogólnym zarysie omówił obszary działań MAC, wśród których figuruje również problematyka bezpieczeństwa sieci internetowej.

Prezes Bumar PCO i Bumar Elektronika Ryszard Kardasz przedstawił interesujące prace swych firm ukierunkowanych na przystosowywanie niektórych rozwiązań techniki i technologii wojskowej do celów cywilnych. Systemy radiolokacyjne, systemy dowodzenia, opracowane dla wojska środki łączności, systemy wizyjne i termowizyjne, sensory biometryczne – to wszystko po odpowiednim przystosowaniu znajduje zastosowania cywilne, w znacznej mierze służąc bezpieczeństwu obywateli.

Przemysław Kuna z TK Telekom przedstawił sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną przez polskie koleje. Jest niezwykle rozległa i nowoczesna sieć cyfrowa, w znacznej części światłowodowa, w której wykorzystywane są najnowocześniejsze protokoły transmisji i środki bezpieczeństwa. W ramach systemu działa również bardzo nowoczesne, zreplikowane na wypadek kryzysu centrum danych. Sieć TK pokrywa praktycznie cały obszar kraju i podlega szczególnej ochronie wraz z traktami kolejowymi, wzdłuż których jest położona.

Z kolei p.o. prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Przemysław Ligenza omówił działalność swego Urzędu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa eksploatacji systemów sterowanych cyfrowo. Urząd ma pod swa opieką ponad 1,1 mln urządzeń w całym kraju, pracuje w nim 1300 certyfikowanych inżynierów.

W drugiej części Konferencji odbyła się przygotowana i prowadzona przez Andrzeja M. Wilka ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich debata ekspercka wokół tematu: „Strategiczne kierunki działań w zakresie bezpieczeństwa technicznego w warunkach powszechnej cyfryzacji systemów”. Obok Andrzej Wilka wzięli w niej udział m.in.: Ryszard Kardasz, Tomasz Czaplak, Przemysław Ligenza, Krzysztof Politowski, Jerzy Gawniecki, Przemysław Kuna i Piotr Sienkiewicz. Jednym z ważnych stwierdzeń debaty był postulat znacznego zwiększenia – z uwagi na wymogi bezpieczeństwa - kompetencji Urzędu Dozoru Technicznego.