Paweł Gawrychowski laureatem Nagrody im. W. Lipskiego

Zwycięzcą IX edycji prestiżowego Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego został dr Paweł Gawrychowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 10 października 2013 r.

Dr Paweł Gawrychowski jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2007 ukończył studia magisterskie, a w roku 2011 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w Max-Planck-Institut für Informatik w Saarbrücken. Jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół tworzenia algorytmów i struktur danych wykorzystywanych w przetwarzaniu danych tekstowych. Dr Gawrychowski jest również autorem kilku prac związanych z minimalizacją, synchronizacją i konwersją do wyrażenia regularnego automatów skończonych.

Dla dr Pawła Gawrychowskiego to nie jest pierwsze naukowe wyróżnienie - został już nagrodzony za najlepszą pracę studencką na konferencjach ESA 2011 i CPM 2012. Zdobył również nagrodę za najlepszą pracę na konferencji CIAA 2011.

Wybraliśmy prace dr Gawrychowskiego, gdyż motywowane są wyzwaniami algorytmicznymi o rosnącym znaczeniu we współczesnym świecie, m.in. problemami wyszukiwania informacji w dużych zbiorach skompresowanych danych. Laureat wyróżnia się ze względu na trudne i głębokie wyniki naukowe w dziedzinie, która obecnie jest na świecie intensywnie uprawiana” – uzasadnił decyzje jury przewodniczący Rady Nagrody prof. Paweł Urzyczyn.

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest od 2005 roku. Konkurs powstał z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą. Ideę poparła Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym.

O Nagrodę im. Witolda Lipskiego mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage – znany dostawca rozwiązań i usług informatycznych wspierających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły magazyny CHIP, Computerworld i Świat Nauki.

***

Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967 jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat. Wiele jego prac jest do dziś cytowanych.