PTI współpracuje z IBE w opracowaniu Krajowego Rejestru Kwalifikacji

Polskie Towarzystwo Informatyczne nawiązało z Instytutem Badań Edukacyjnych współpracę w projekcie badawczym „Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach”. Przedstawicielem PTI w projekcie jest wiceprezes PTI dr inż. Janusz Dorożyński.

Projekt jest częścią projektu systemowego pn. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania PRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Projekt jest realizowany od lipca 2010 do końca 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem zamawianej usługi naukowo badawczej jest analiza wybranych sektorów polskiej gospodarki pod kątem kwalifikacji i kompetencji charakterystycznych dla tych sektorów zawodów i stanowisk pracy, prowadząca do opracowania projektów sektorowych ram kwalifikacji. Wyniki uzyskane w badaniu pozwolą określić zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w poszczególnych sektorach i tym samym wspomogą działania nakierowane na przewidywanie i wspomaganie analiza zapotrzebowania na pracę w poszczególnych gałęziach gospodarki. Projekty sektorowych ram kwalifikacji stworzone w ramach badania będą mogły być wykorzystywane jako wzorzec dla tworzenia ram kwalifikacji w kolejnych sektorach gospodarki.

Broszura informacyjna

Więcej informacji: www.kwalifikacje.edu.pl