Stanowisko ZG PTI ws. wniosków członków dotyczących ugody z firmą TiP

Dokumentacja sprawy ugody z firmą TiP w zakresie zgodnym z załączoną do dokumentacji opinią prawną jest dostępna do wglądu dla członków PTI w BZG. Udostępnianie jest możliwe zgodnie z oddzielnie opublikowaną procedurą, w szczególności ze złożeniem oświadczenia o nierozpowszechnianiu uzyskanych informacji. Istotę ugody zawiera uchwała nr 075ep. Długi czas trwania danej sprawy był związany wyłącznie z dążeniem PTI do niesądowego polubownego jej rozwiązania.

ZG PTI, 19 października 2012 r.

Procedura udostępniania dokumentacji dotyczącej ugody z firmą TiP

Każdy członek PTI, który chce mieć wgląd w akta sprawy PTI przeciwko TIP, składa pisemny wniosek do prezesa lub jednego z wiceprezesów PTI (forma papierowa lub elektroniczna). Zgoda jest wyrażana pod warunkiem, że po pierwsze akta będą przeglądane w siedzibie PTI w obecności pracownika PTI bez możliwości dokonywania kopii (np. zdjęć komórką) oraz pod warunkiem uprzedniego podpisania oświadczenia o: 1. zachowaniu poufności tego, czego członek dowiedział się z akt, 2. zakazu korespondencji z omawianiem treści akt sprawy, 3. Zakazu publikowania swoich poglądów nt. danej sprawy w jakiejkolwiek formie. Sporządzona zostanie lista członków dokonujących oglądu akt sprawy z podaniem daty oglądu, godziny oglądu, podpisu członka PTI i pracownika w obecności którego akta były przeglądane. Członek PTI z zastrzeżeniem jak wyżej może oglądać wszystkie akta.

Komunikat organizacyjny

Na dzień publikacji niniejszego materiału w BZG PTI nie ma jeszcze treści ugody, gdyż oczekujemy na doręczenie protokołu z rozprawy z zawartą ugodą. Udostępnienie będzie możliwe po otrzymaniu protokołu, o czym BZG wyda komunikat poniżej danego.

BZG, 19 października 2012 r.