Rządowy projekt „Cyfrowa Szkoła” uwzględnia postulaty PTI

Dokument „Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych” – tzw. „Cyfrowa Szkoła” - został przekazany do zatwierdzenia i czeka na notyfikację i podpis premiera.

Projekt regulacji uwzględnia niektóre uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia przez PTI w dniu 1 lutego 2012 r.

Bezpośrednie odniesienie do opinii PTI zawiera dokument pt. „Ocena skutków regulacji”: „Polskie Towarzystwo Informatyczne. Częściowo uwzględniono uwagi dotyczące zwiększenia zabezpieczenia uczniów przed dostępem do treści niepożądanych. Odnosząc się do uwag dotyczących zapewnienia zarządzania sprzętem i oprogramowaniem na poziomie szkoły, doprecyzowania zapisów dotyczących elementów sieci bezprzewodowej, które mogą być zakupione przez szkoły, braku systemu mierzenia i weryfikacji umiejętności nabytych przez nauczycieli w wyniku realizacji zadań określonych w programie, kwestie te będą przedmiotem ewaluacji i ewentualnej rekomendacji dla programu wieloletniego.”

Opinię PTI opracował zespół ekspertów w składzie: Janusz Dorożyński, Beata Ostrowska, Beata Chodacka i Zdzisław Babicz.

Całość materiałów: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/3/projekt/23941/katalog/23977