Rada ds. Informatyzacji Edukacji rozpoczęła działalność

Na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w dniu 25 stycznia 2012 r. została utworzona Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji.

Do liczącej 17 osób Rady zostali powołani wybitni przedstawiciele świata akademickiego, wyróżniający się dyrektorzy szkół i nauczyciele stosujący technologie informacyjno-komunikacyjne w swojej pracy w szkole oraz przedstawiciele administracji samorządowej odpowiedzialni za rozwój społeczeństwa informacyjnego. Przewodniczącym Rady został mianowany prof. dr hab. Jan Madey, wiceprzewodniczącą jest Anna Beata Kwiatkowska, zaś sekretarzem Zdzisław Nowakowski.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie we wszystkich innych sprawach związanych z problematyką nowoczesnych technologii w edukacji.

Prof. Jan Madey jest Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zaś Anna Beata Kwiatkowska i Zdzisław Nowakowski są aktywnymi członkami PTI.