Opinia PTI w sprawie „Cyfrowej Szkoły"

W opinii na temat projektu rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła" przesłanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach udziału w konsultacjach społecznych Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraziło swe poparcie dla projektu doposażenia placówek szkolnych w nowy sprzęt pozwalający na realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zdaniem PTI: „...Obecnie posiadany przez szkoły sprzęt szybko starzeje się technologicznie, a realizacja planów poszerzenia zasobów informatycznych zniweluje skutki tego procesu.”

W tym samym piśmie eksperci przekazali szereg uwag, zastrzeżeń i propozycji zmian w treści projektowanej uchwały Rady Ministrów.

Realizacja projektu przewidziana jest jedynie do 400 pilotażowych szkół podstawowych. (...) Warto jednak w dłuższej perspektywie mieć w polu widzenia dla takich przedsięwzięć co najmniej szkoły gimnazjalne, z uwagi na szczególne zaangażowanie tej grupy wiekowej uczniów w aktywne uczestnictwo w mediach i sieciach społecznościowych” – m.in. stwierdzają eksperci PTI w opinii. „Poważnym brakiem ocenianego dokumentu jest brak spójnego i profesjonalnego podejścia do problemu zabezpieczenia szkół na styku z Internetem. (...) należy przewidzieć wykorzystanie środków (...) do wdrożenia w szkołach skutecznych i efektywnych kosztowo zabezpieczeń sprzętowych, dedykowanych dla rynku rodzimego, lub premiowanie szkół za już posiadanie odpowiedniego rozwiązania. Takim rozwiązanie, dostosowanym do możliwości szkół i nie przesadnym technicznie, bezwzględnie jest ruter z wbudowanymi modułami zapory sieciowej i IPS (Intrusion Prevention System) producenta zorientowanego na rynek polski i oferującego dostęp do bazy sygnatur specyficznych dla polskiego segmentu Internetu.”

Opinia PTI zawiera również szereg szczegółowych propozycji uzupełnień i uściśleń projektowanej uchwały Rady Ministrów.

Opinię opracował zespół ekspertów w składzie: Janusz Dorożyński, Beata Ostrowska, Beata Chodacka, Zdzisław Babicz.

Opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia, dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK oraz projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła"