Marek Cygan i Marcin Pilipczuk laureatami VIII Konkursu im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody w roku 2012 Markowi Cyganowi i Marcinowi Pilipczukowi. Zostało też przyznane honorowe wyróżnienie dla Artura Jeża.

Dr Marek Cygan jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył też staż naukowy na Uniwersytecie w Maryland oraz staż podoktorski w instytucie IDSIA na Uniwersytecie w Lugano. Jego zainteresowania obejmują różne aspekty algorytmiki, takie jak algorytmy parametryzowane, dokładne algorytmy wykładnicze czy też algorytmy aproksymacyjne. W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z grupami badawczymi w Bergen, Budapeszcie, Lugano, College Park w Maryland oraz Pittsburghu.

Dr Marcin Pilipczuk jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Główny nurt jego badań dotyczy algorytmów dokładnych dla problemów NP-trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem złożoności parametryzowanej. W tej dziedzinie współpracuje z kilkoma grupami badawczymi z całego świata, m.in. w Bergen, Budapeszcie i w Berlinie. Pracował tez nad zagadnieniami z zakresu algorytmów aproksymacyjnych, klasycznej teorii grafów oraz geometrycznych energii krzywiznowych.

Dr Artur Jeż jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie odbywa staż podoktorski w Max Planck Institute fuer Informatik w Saarbruecken. Jego badania związane są z różnymi aspektami języków formalnych oraz ich powiązaniami z algorytmiką. W czasie doktoratu zajmował się głównie wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych, które są efektywnym sposobem zadawania składni zamkniętym na operacje boolowskie, oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych. Obecnie zajmuje się związkami między kompresją danych równaniami w słowach, rozpoznawania słów przez automaty skończone oraz wyszukiwania wzorca. Ponadto zajmował się też problemem minimalizacji z błędami automatów skończonych.


* * *

Nagroda nosi imię dr. hab. Witolda Lipskiego – wybitnego, przedwcześnie zmarłego polskiego informatyka. W krótkim czasie ten absolwent Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe, owocne idee i uzyskiwał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

Organizatorami Nagrody są: Fundacja Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących – polski oddział Association for Computing Machinery (ACM) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Patronem instytucjonalnym jest firma Sage sp. z o.o.