Beata Chodacka uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W piątek 12 października 2012 r. kol. Beata Chodacka, członek Zarządu Głównego PTI, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To wysoce prestiżowe odznaczenie państwowe jest nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Beata Chodacka jest nauczycielem informatyki otwartym na nowe rozwiązania, poszukującym nowych metod i form pracy oraz kreującym rzeczywistość szkolną. Autorka programu nauczania z informatyki dla gimnazjalistów przygotowującego uczniów do zewnętrznych egzaminów ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Od 2005 roku Certyfikat ECDL otrzymało 165 uczniów z Gimnazjum nr 16 w Krakowie. Jest pasjonatem e-learningu, od 2005 roku wykorzystuje platformy e-learningowe do pracy z gimnazjalistami podczas zajęć informatyki jak i do szerokiego kontaktu w placówkach szkolnych.

Kol. Beata Chodacka była współautorem projektu „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”, w którym pełniła przez 3 lata rolę metodologa informatyki w grupach gimnazjalnych. W e-Akademii uczestniczyło ponad 2000 uczniów, przygotowano ponad 150 nauczycieli do pracy e-lerningowej. Projekt prezentowany był w Fundacji ECDL w 2008 roku jako „Best Practice”, certyfikat ECDL zdobyło w nim 1989 uczniów.

Propaguje edukację informatyczną poprzez zaangażowanie w konkursy. Od kilku lat pracuje w Komisji Rejonowej i Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Informatycznego

W roku 2011 i 2012 była inicjatorem i współautorem ogólnopolskiego konkursu „TIK? – TAK!”, w którym uczestniczyło ponad 35 tysięcy uczniów. Konkurs odniósł wielki sukces szerząc kulturę i wiedzę informatyczną w najdalszych zakątkach naszego kraju..

Bierze czynny udział w pracach związanych z edukacja informatyczną między innymi: w debacie na temat Krajowych Ram Kwalifikacji, w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Jest również członkiem Małopolskiej Rady ds. Informatyzacji przy Urzędzie Marszałkowskim. Od 2 lat również pełni rolę Koordynatora Regionalnego dla certyfikatu ECDL w Małopolsce.

Praca w krzewieniu informatyki, kultury informatycznej oraz zakresie propagowania informatyki wśród dzieci i młodzieży zostały nagrodzone w 2011 roku przez Komitet Organizacyjno-Programowy Światowych Dni Społeczeństwa Informatycznego prestiżową nagrodą „Infostat 2011” wręczoną podczas Gali ŚDSI 18 maja 2011 roku.

Serdecznie gratulujemy Beacie zasłużonego odznaczenia!