Uchwała programowa X Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dokument programowy uchwalony przez X Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznegozawiera analizę obecnej kondycji PTI, w tym podsumowanie silnych i słabych stron Towarzystwa oraz bilans szans i zagrożeń. Wskazywany przez Uchwałę kierunek rozwoju to wspieranie szeroko rozumianej edukacji, promowanie integracji i współpracy środowisk, kooperacji nauki z biznesem, budowa e-administracji oraz współtworzenie otoczenia i regulacji prawnych dla rozwoju i zastosowań informatyki i ICT.