Trzeba iść na Postscriptum XXVI Jesiennych Spotkań PTI

Organizowanie seminariów stanowiących uzupełnienie Jesiennych Spotkań PTI – dorocznych kongresów PTI mających niemal 30-letnią historię – zdecydowanie pretenduje już do listy tradycyjnych, renomowanych imprez cyklicznych Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Tym razem organizatorzy z Oddziału Górnośląskiego PTI wzięli na warsztat problematykę wielkich przedsięwzięć informatycznych – na przykładzie spisu powszechnego realizowanego narzędziami teleinformatyki. Tego rodzaju przedsięwzięcie to dla technologii informacyjnych jedno z najtrudniejszych wyzwań, ogniskujące w sobie problemy organizacji, planowania, zarządzania, implementacji, integracji wielu różnych środowisk systemowych stacjonarnych i mobilnych, ochrony danych wrażliwych, bezpieczeństwa itp. Spis powszechny to jeden z najtrudniejszych testów dla krajowej infrastruktury informacyjnej. Gotowość do przeprowadzania tego rodzaju operacji to jeden z istotnych wyznaczników poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Ostatnio przeprowadzone w Polsce spisy (powszechny spis ludności oraz powszechny spis rolny) miały miejsce w 2002 r. Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa, jak i państwa. Projekty PSR 2010 i NSP 2011 są przedsięwzięciami innowacyjnym, w które zaangażowane są służby statystyki publicznej (na szczeblu centralnym oraz wojewódzkimi), urzędy gmin (jako Gminne Biura Spisowe) ponad 12 000 rachmistrzów w PSR 2010 i ponad 18 000 rachmistrzów w NSP 2011, a także firmy zewnętrzne, które odpowiedzialne są za dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie informatycznych systemów spisowych.

Projekt PSR 2010 i NSP 2011 zainicjowany został w 2007 roku. Wówczas to powstały założenia do przeprowadzenia tego złożonego przedsięwzięcia (organizacyjne, techniczne, metodologiczne oraz prawne) i powołane zostały zespoły odpowiadające za przebieg projektu. We wrześniu i październiku 2009 roku przeprowadzony został spis próbny przed PSR 2010, w trakcie którego przyjęte założenia zostały zweryfikowane i dostosowane do potrzeb projektu. Drugim etapem projektu był spis próbny przed NSP 2011, który przeprowadzony został w okresie kwiecień – maj 2010 roku. Kolejny etap to Powszechny Spis Rolny 2010, który zakończony został 31 października 2010 roku. Przed Głównym Urzędem Statystycznym oraz członkami organizacji spisowej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który zakończy projekt w zakresie operacyjnym. Kolejne dwa lata projektu będą obejmować analizę danych pozyskanych ze źródeł administracyjnych oraz od respondentów i przygotowanie produktów spisowych zgodnie z wymogami EUROSTATu oraz odbiorców krajowych.

Seminarium będzie składać się z dwóch części: pierwsza będzie studium przypadku, szczegółowy opis przedsięwzięcia, jakim był PSR, w drugiej części postaramy się szerzej spojrzeć na tematykę wielkich projektów informatycznych w Polsce, ich sukcesów i porażek, traktując przypadek, opisany w części pierwszej, jako jeden z kilku przykładów.

Program Postscriptum XXVI Jesiennych Spotkań PTI

"Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w spisach powszechnych"


10:00-11:30

1. Otwarcie – prof. Marek Hołyński, Prezes PTI

2. Słowo wstępne – rola i znaczenie spisów - prof. dr hab. Józef Oleński

3. Technologie informatyczne w spisach powszechnych – Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (wystąpienie spinające poniższe prezentacje)

4. Przekształcenia rejestrów publicznych w rejestry statystyczne przy pomocy narzędzi ETL – SAS Institute + Gabriela Nowakowska, US Warszawa

5. Elektroniczne kanały zbierania danych
a. Aplikacje centralne do zarządzania masowym zbieraniem danych – Sygnity
b. Infrastruktura teleinformatyczna dla prac polowych – TP SA.
c. Urządzenia terminalowe typu Hand-Held – SoftLine
d. Samospis internetowy – Piotr Gradzik , Centrum Informatyki Statystycznej
e. Budowa Call Center – WASKO + Anna Nowicka, GUS

11:45-13:00

6. Wykorzystanie technologii GIS (Geographic Information Systems) w spisach – ESRI + Agnieszka Nowakowska, GUS

7. Wykorzystanie technologii integracji danych, raportowania, analiz i prezentacji w spisach – Zenon Dogoński, SAS Institute

8. Operacyjna Baza Mikrodanych - Architektura rozwiązania i funkcjonalność - Sławomir Błaszczak, HP

9. Analityczna Baza Mikrodanych – ASSECO Poland

10. Podsystem Metainformacji - Architektura rozwiązania i funkcjonalność - Marcin Mazurek, Pentacomp

11. Efekt synergii uzyskany dzięki współpracy firm komercyjnych z administracją publiczną – Infovide-Matrix

13:30-15:00

12. Dyskusja panelowa „Wielkie projekty informatyczne w Polsce”

Prowadzenie: Tomasz Kulisiewicz, uczestnicy: Janusz Dygaszewicz, Jerzy Nowak, Marcin Wolfram (Informatyk UM Żarów), Edyta Gietka (red. „Polityka”), Borys Stokalski.

Gdzie: Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208
Kiedy: 2 marca 2011, godz. 10:00 – 15:00

Organizatorzy rezerwują sobie prawo dokonania zmian programu, o czym będziemy w razie potrzeby informować.

Formularz rejestracyjny