PTI opiniuje projekt Krajowych Ram Interoperacyjności

Zarząd Główny PTI przekazał do Wydziału Legislacji Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dokument pt. „Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Dokument powstał w trybie szerokich konsultacji przeprowadzonych wśród członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego i dokładnie wyraża opinię środowiska w tej jakże ważnej sprawie. Opinia ma charakter wielu konkretnych propozycji modyfikacji zapisów rozporządzenia.