Opinia PTI nt. zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej elementem stanowiska rządu RP

Finalny projekt stanowiska rządu w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Informacji w Sieci (ENISA - European Network and Information Security Agency) zawiera akapit streszczający opinię PTI w tej sprawie z 12 grudnia 2010 r.:

"Polskie Towarzystwo Informatyczne sceptycznie oceniło proponowaną w rozporządzeniu modernizującym koncepcję rozszerzenia uprawnień Agencji ENISA. Wątpliwości PTI budzi możliwość ustanowienia przy współpracy Agencji z organami traktatowymi UE ram prawnych dla gromadzenia wiarygodnych danych o bezpieczeństwie teleinformatycznym i jego naruszeniach. Zastrzeżenia PTI budzi też brak koncentracji przyszłych działań Agencji na krajach, które są potencjalnym źródłem zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto pełnienie przez Agencję funkcji ośrodka wsparcia w zakresie opracowywania i realizacji polityki bezpieczeństwa sieci i informacji może prowadzić do tworzenia własnych standardów oraz praktyki konkurowania z firmami doradczymi i audytorskimi."

Treść opiniowanych propozycji regulacyjnych UE - zob.: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”