Nowy Statut PTI uchwalony, czeka na wpis do KRS

Zdecydowaną większością głosów X Zjazd PTI przyjął projekt statutu w wersji przedłożonej przez Zarząd Główny, tzn. uchwalonej przez Nadzwyczajny Zjazd w 2009 r. wraz z wprowadzonymi przez ZG zmianami wynikającymi z wymagań Sądu Rejestrowego. Statut zacznie obowiązywać od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zjazd zobowiązał też Zarząd Główny do kontynuowania prac nad statutem PTI z uwzględnieniem dorobku dotychczasowych dyskusji statutowych i programowych. Projekt Statutu zostanie przedłożony pod obrady kolejnego Zjazdu Delegatów PTI.

Zjazd zatwierdził regulaminy pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.