Laptop dla ucznia – jak to zrobić?

Polskie Towarzystwo Informatyczne przesłało na rece p. dyr. Małgorzaty Olszewskiej z Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury dokument pt.: „Opinia dotycząca projektu ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych”, w którym odnosi się do projektu zakupu komputerów przenośnych z szerokopasmowym dostępem do Internetu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Polskie Towarzystwo Informatyczne z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Ministerstwo Infrastruktury postanawia przeznaczyć środki finansowe z konwersji opłat koncesyjnych na działania mające na celu zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego Polski, poprzez rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz edukację społeczeństwa w kierunku wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie nauczania oraz w życiu społecznym i zawodowym” – stwierdza dokument we wstępie, jednak krytykuje niektóre propozycje szczegółowe.

Zdaniem PTI propozycja MI nie w pełni prowadzi do realizacji celów nakreślonych w rządowych dokumentach „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce 2007-2013” oraz: „Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji”. Np. zamiar przekazania dzieciom sprzętu na własność rodzi pytania i obawy takie jak:

Zdaniem PTI należy najpierw stworzyć odpowiednią infrastrukturę w szkole poprzez modernizację istniejącego sprzętu, doposażenie szkół w laptopy, rzutniki, tablice interaktywne oraz odpowiednie oprogramowanie, aby umożliwić nauczycielom wszystkich przedmiotów korzystanie z nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. oraz zaplanować odpowiednie szkolenia dla nauczycieli. Należy też zapewnić odpowiednie wsparcie dla rodziców oraz określić mechanizmy monitoringu i ewaluacji realizacji projektu i przewidzieć jego modyfikacje wraz z rozwojem technologii.

Opinię na temat „projektu ustawy o konwersji opłat...” sformułowała również Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która podobnie jak PTI zaleca: „...całościowe podejście do kwestii rozwoju cyfryzacji polskich szkół, obejmujące zarówno zadania infrastrukturalne, rozwój sieci i wyposażenia w sprzęt cyfrowy, jak i rozwój zasobów edukacyjnych oraz wspieranie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Takie podejście jest rekomendowane i przez Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i raporty zespołu "Polska cyfrowa".” W szczególności KOED kładzie nacisk na wspieranie rozwoju powszechnie dostępnych, opublikowanych w internecie materiałów dydaktycznych zgodnych z podstawą programową.

Zob.: Projekt z dnia 17 marca 2011 – wersja operatorska. USTAWA z dnia 2011 o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych