Jak będziemy obchodzić Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2011?

Polskie Towarzystwo Informatyczne już dziś serdecznie zaprasza do udziału w imprezach kolejnej edycji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce w 2011 roku. Nadal też istnieje możliwość przyjmowania przez firmy roli Partnera tych obchodów.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. na dzień 17 maja rezolucją i stanowi kontynuację mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne, statutowo działając w dziedzinie informatyki i społeczeństwa informacyjnego, jest naturalnym, współpracującym na forum międzynarodowym, m.in. z ITU, CEPIS i ECDL, organizatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w naszym kraju i pełni tę rolę już po raz piąty z rzędu.

Wyznaczone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) hasło ŚDSI’2011 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych” - wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI’2011. Tematyka imprez będzie się ogniskować wokół problemów budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego z naciskiem na dbałość o demokratyczny wymiar tego procesu – zagwarantowanie prawa do bezpieczeństwa, prywatności, swobody informacji, edukacji itp. ze szczególnym uwzględnieniem praw społeczności geograficznie rozproszonych (wieś, osady, małe miasta, itp.). Temat ten jest całkowicie zgodny z fundamentalnymi założeniami polityki Unii Europejskiej, która walkę z wykluczeniem cyfrowym uznała za jeden ze swych celów strategicznych.

W Polsce problem zagrożenia mieszkańców wsi i małych miast cyfrowym wykluczeniem jest szczególnie aktualny. Komitet organizacyjno-programowy ŚDSI’2011 uważa, że zbyt głębokie i długotrwałe zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić nawet do zachwiania społecznej równowagi spowodowanej nierównym dostępem do instytucji demokratycznego państwa. Zgodnie z obserwowanymi tendencjami wyrównywanie szans w dostępie do narzędzi społeczeństwa informacyjnego staje się coraz bardziej oczywistym warunkiem zapewnienia równości praw obywatelskich. Stąd temat głównego wydarzenia merytorycznego tegorocznych obchodów ŚDSI: „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei”, patronat nad którym objął Prezydent RP.

Specyficznie polskie uwarunkowania zostaną omówione podczas publicznej debaty nt.: ”Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce”, której patronować będzie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, oraz konferencji "Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Podsumowań i refleksji nad stanem społecznej infrastruktury informacyjnej w naszym kraju dostarczy konferencja „Stan Polskiego Internetu", podobnie jak przed rokiem zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Uzyskana tu wiedza da dobre podstawy do zastanowienia się nad: „Miejscem i rolą Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej”, co będzie tematem debaty realizowanej w sejmowym otoczeniu pod patronatem Marszałka Sejmu.

Mimo niedostatków krajowej infrastruktury informacyjnej nadal największą barierą na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego jest powszechność podstawowej edukacji informatycznej - temat z punktu widzenia cyfrowego wykluczenia niezwykle istotny. Dlatego edukacja również w tej edycji obchodów ŚDSI zajmuje poczesne miejsce jako temat konferencji realizowanej przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji nt.: „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informatycznych w procesie nauczania”. Nurt edukacyjny dopełni ”Dzień otwarty ECDL”, pomyślany jako narzędzie popularyzacji, dostępnego dla każdego, certyfikatu umiejętności komputerowych – certyfikatu, który gwarantuje zarówno przydatne umiejętności jak i dokument uznawany na całym obszarze UE.

Listę wymienionych powyżej tematów, należących raczej do kategorii „nadbudowy”, uzupełniają dwie konferencje poświęcone „bazowym” obszarom o bardziej praktycznym wymiarze: z zakresu ochrony zdrowia oraz energetyki.

Niezwykle istotnym aspektem budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest włączanie do systemu elektronicznych usług również osób chorych i upośledzonych, nie tylko pod kątem dostępu do sieciowych narzędzi pozyskiwania i wymiany informacji, lecz także zaprzęgania narzędzi teleinformatycznych do służby na rzecz ochrony zdrowia. Stąd listę centralnych imprez ŚDSI’2011 dopełnia konferencja nt.: „Telemedycyna - nowa jakość systemu zdrowia społeczeństwa informacyjnego”, organizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Historię sukcesu - na razie jeszcze na wpół potencjalnego za to z dużymi szansami powodzenia – poznamy na zorganizowanym przez KIGEiT III Forum Gospodarcze TIME - Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika, poświęconym energetyce rozproszonej, inteligentnym sieciom energetycznym (smart grid), energii odnawialnej. Postawione zostanie pytanie czy Polska ma szanse zostać liderem produkcji urządzeń dla Smart Grid w Europie.

Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich dostarczy spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Wzajemne oczekiwania administracji państwowej i sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te „eventy” odbędą się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w kulminacyjnym momencie obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce – 18 maja 2011 r.

Program ŚDSI’2011 uzupełnią imprezy regionalne i branżowe o profilu zgodnym z ideą społeczeństwa informacyjnego, m.in.

Obchody ŚDSI’2011 w Polsce są sponsorowane przez firmy należące do ścisłej czołówki polskiego rynku teleinformatycznego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.sdsi.pti.org.pl/