27. Jesienne Spotkania PTI rozpoczęte

Otwierając obrady 27. Jesiennych Spotkań PTI główny organizator Piotr Fuglewicz zadedykował tegoroczną edycję naszemu nieodżałowanemu koledze śp. Januszowi Trawce, zmarłemu w czerwcu br. Prezes PTI Marian Noga stwierdził w inauguracyjnej wypowiedzi, że 27.JSPTI odbywa się w okresie przełomowym dla kraju, w którym wobec wielu czekających nas nowych inwestycji w systemy informatyczne bardzo będzie potrzebna zarówno opiniotwórcza rola PTI jak i aktywność środowiska na rzecz informatycznej edukacji, co PTI czyni wielotorowo ze szczególnym naciskiem na certyfikowanie umiejętności z użyciem ECDL.

W referacie nt. „Społeczeństwo informacyjne w Polsce – zarys dziejów idei” Jerzy S. Nowak rozpoczął od roku 1945, gdy Friedrich Hayek sformułował tezę mówiąca, że informacja jest towarem. Kolejne kroki milowe to zdaniem J. Nowaka lata 1950., w których Porat, Bell i Machlup zdefiniowali rynek informacji. W Polsce pierwociny idei społeczeństwa informacyjnego znajdujemy w roku 1987 w materiałach IV Warszawskiego Sympozjum Cybernetyki, na którym w sposób jawny użyto sformułowania o „społeczeństwie informatycznym”. Od roku 2000 doświadczamy zalewu raportów i dokumentów rządowych na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego, z których jednak nie wynika zbyt wiele.

W nieco obrazoburczym referacie „Upadek IT” Tomasz Kowalski uzasadniał tezę, że wbrew ogólnemu przekonaniu branża informatyczna znajduje się dziś na bardzo niskim (w porównaniu z innymi branżami) szczeblu rozwoju, czego przejawem jest m.in. niski poziom specjalizacji zawodu informatyka.

Filozof z UAM Mariusz Szynkiewicz wskazał cały szereg zasadniczych trudności w formułowaniu metodologii nauk stosowanych a informatyki w szczególności. Zdaniem prelegenta rewolucja informacyjna z jej wszechobecną siecią wprowadza zupełnie nową perspektywę ontologiczną w zakresie relacji człowieka wobec rzeczywistości.

Prezentując prace Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI Andrzej Niemiec omówił aktualny stan bezpieczeństwa sieci w skali globalnej, wykazując symptomy szybko rosnącego zagrożenia ze strony coraz bardziej agresywnych hakerów, do którego prawdopodobnie coraz większy wkład mają tajne służby niektórych państw, oraz problem utrzymującej się niskiej świadomości powagi zagrożeń płynących z sieci. Grzegorz Pluciński przedstawił koncepcję inicjatywy Sekcji walki ze spamem STOPSPAM.

Podejmując temat „Informacja, czyli co?” paneliści debaty bynajmniej nie odpowiedzieli wprost na zadane w tytule pytanie, lecz w bardzo interesujący sposób przedstawili różne ważne aspekty zcyfryzowanej i usieciowionej informacji. Piotr Waglowski omówił podstawowe dylematy prawne dotyczące obrotu informacją, Jakub Chabik skupił się na warstwie logiczno-technicznej, zaś Borys Stokalski zaprezentował fascynujące przykłady cyfrowego przetwarzania informacji w procesie tworzenia awangardowej muzyki.