Aktualności

Ukazał się pierwszy numer „Czasu Informacji”

Jest już dostępny pierwszy (drugi jeśli uwzględnić edycję pilotową oznaczona numerem „0”) numer nowego kwartalnika informatycznego „Czas Informacji”.

W artykule wstępnym redaktor naczelny Wiesław Paluszyński podał zwięzłą syntezę aktualnego stanu informatyzacji państwa:

Niedługo wejdzie w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Aktu prawnego mającego fundamentalne znaczenie nie tylko dla wszystkich organów administracji publicznej, ale także dla wszystkich, którzy chcą korzystać z usług administracji świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nowelizacja ta znacznie poszerza katalog organów administracji i sądownictwa, które są zobowiązane do jej przestrzegania, ale także zmienia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany te, choć skromne w zapisach, są rewolucyjne w konsekwencjach. Na przykład od wejścia w życie tych przepisów urzędy administracji nie będą mogły żądać od obywateli danych, które mogą same uzyskać w drodze elektronicznej wymiany informacji pomiędzy sobą. Jest oczywiste, że wymaga to pilnego znowelizowania procedur komunikowania się pomiędzy urzędami, procedur dostępu do danych z rejestrów publicznych, ksiąg wieczystych, dokumentów stanu cywilnego i wielu innych. Dużą część artykułów w tym numerze dotyczy tematów wynikających z nowelizacji tej ustawy.

Jak można zrealizować usługi świadczone w formie elektronicznej bez uporządkowania kwestii archiwizowania elektronicznych dokumentów - ten temat spędza sen z oczu większości informatyków pracujących w administracji. Postaramy się poruszyć fundamentalne problemy dotyczące elektronicznych instrukcji archiwalnych.

Po wejściu w życie nowych przepisów konieczna jest nowelizacja przepisów wykonawczych i wydania nowych rozporządzeń. Takie pojęcia jak "zaufany profil", "elektroniczna platforma Usług administracji publicznej ePUAP" czy "repozytorium dokumentów elektronicznych" przestają być pojęciami obiegowymi, a stają się pojęciami ustawowymi. Jak sobie poradzić w tym gąszczu nowych pojęć i wymagań? Będziemy się starali wspomóc Państwa i publikować także w kolejnych numerach materiały dotyczące tej problematyki, publikować zarówno omówienia aspektów prawnych, jak i technologicznych czy organizacyjnych.

Rewolucja w prawie dotyczącym administracji publicznej nie sprowadza się tylko do konsekwencji tej jednej nowelizacji.W Sejmie kończą się prace nad nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która niestety nie wprowadzi szybko zniesienia obowiązku meldunkowego i zastąpienia go rejestracją miejsca pobytu, ale wprowadzi też wiele zmian do procedur administracyjnych dotyczących ewidencji ludności. Rozpoczęto też w Sejmie prace nad rządowym projektem ustawy o Dowodach Osobistych, zawierającym wiele istotnych rozwiązań związanych z nowym elektronicznym Dowodem Osobistym. W tym numerze prezentujemy pierwszy artykuł prof. Mirosława Kutyłowskiego z Politechniki Wrocławskiej poruszający fundamentalne problemy związane z tym tematem.

Trwa epopeja nowelizacji Ustawy o podpisie elektronicznym, która na obecnym etapie sprowadza się do opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu całkiem nowej "Ustawy o podpisach elektronicznych". Postaramy się w kolejnym numerze omówić bardziej szczegółowo tę problematykę wobec wielu wątpliwości jakie przygotowywana ustawa wywołuje w środowisku ekspertów i praktyków.

Jesteśmy w trakcie realizacji wielu projektów informatycznych mających fundamentalne znaczenie dla informatyzacji administracji, dla realizacji zadań publicznych i usług publicznych poprzez środki komunikacji elektronicznej. Przeprowadzacie Państwo wiele postępowań w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych. Postaramy się w stałym dziale naszego kwartalnika dostarczyć Państwu nieco informacji ułatwiających prowadzenie tych postępowań i omawiających orzecznictwo dotyczące zamówień publicznych.”

(Kol. Wiesław Paluszyński jest wiceprezesem ZG PTI).


W numerze 1(2)/2010 „Czasu Informacji” znajdziemy artykuły:

Szczegółowe informacje, prenumerata: www.czasinformacji.pl/o_czasopismie.php