Aktualności

Szkoła w społeczeństwie informacyjnym – opinia PTI dla MEN

Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazało na ręce Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyny Hall opinię PTI na temat projektu dokumentu pn. "Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji". Dokument ten zawiera znajdujący się w fazie konsultacji społecznych plan działań Ministerstwa mających na celu regulację wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie edukacji.

Zdaniem PTI przedstawiony do opinii dokument nosi znamiona zmierzania do takiego celu, jednak konsultowany dokument jest niedopracowany i zawiera szereg istotnych braków, z których najważniejsze to:

Wyrażając gotowość udziału w pracach mających na celu stworzenie takiego planu PTI zaproponowało stworzenie zespołu koordynującego prace nad opracowaniem planu, w którym obok MEN udział by wzięli przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół powinien skorzystać z doświadczeń innych krajów i organizacji, np. z sieci European Schoolnet.