Aktualności

PTI sygnatariuszem memoriału „Polska Cyfrowa Równych Szans”

Prezes PTI Marek Hołyński podpisał memoriał „Polska Cyfrowa Równych Szans” uzgodniony przez uczestników 14. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 23-25 czerwca br. w Zakopanem. Oprócz PTI memoriał poparło 12 organizacji reprezentujących polskie środowiska informatyczne, samorządowe i gospodarcze.

Memoriał zwraca uwagę m. in. na wysoce niepokojący fakt, że mimo sporych nakładów poniesionych w ostatnich latach na rozbudowę infrastruktury informacyjnej kraju nie nastąpiły „...jakościowe zmiany modernizacyjne oraz cywilizacyjne, dokonane dzięki ułatwieniu dostępu mieszkańców do Internetu oraz zapewnieniu teleinformatycznego wsparcia urzędom i instytucjom publicznym, tak rządowym, jak i samorządowym. Polacy nie dostrzegają korzyści i ułatwień wynikających z wdrożeń systemów informatycznych. W działaniach władz publicznych tkwi systemowy błąd, skutkujący niską skutecznością i efektywnością tych inwestycji”.

W memoriale czytamy m. in., że: „...ponad 13 milionów dorosłych Polaków to analfabeci cyfrowi – osoby nieposiadające umiejętności korzystania z Internetu oraz komunikowania się elektronicznie. Brak kompetencji cyfrowych jest jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz silnie oddziaływującym czynnikiem zapóźnienia cywilizacyjnego sektora publicznego a także systemu edukacji. ”

Dlatego zdaniem sygnatariuszy memoriału: „Polska nie może pozwolić sobie na kontynuację dotychczasowego zakresu i modelu działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Konieczne są pilne zmiany i nowe inicjatywy, jako że nieskutecznie korzystamy z unikalnej historycznie szansy wsparcia środkami unijnymi transformacji cywilizacyjnej możliwej dzięki wdrożeniom rozwiązań teleinformatycznych w sektorze publicznym oraz upowszechnieniu kompetencji cyfrowych. ”

Działania te to:

Pełny tekst memoriału „Polska Cyfrowa Równych Szans”