Aktualności

PKD i PTI podjęły współpracę na rzecz rozwoju infrastruktury kraju

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Polskie Towarzystwo Informatyczne podpisały deklarację współpracy, której celem jest: „...pomoc członkom obu stowarzyszeń w realizacji ich działań gospodarczych, naukowych i społecznych, przy zachowaniu odrębności organizacyjnej i samodzielności w zakresie kształtowania działań programowych”.

Punktem wyjścia idei współpracy obu stowarzyszeń jest przekonanie, że budowa infrastruktury drogowej stanowi najważniejsze zadanie inwestycyjne państwa. Zdaniem obu sygnatariuszy: „Nowoczesna droga to droga, gdzie wykorzystuje się sieci teleinformatyczne do przekazywania informacji niezbędnych dla kierowców a dotyczących natężenia ruchu, warunków pogodowych, wypadków, itp.”. Stąd wola „...współpracy w wykorzystaniu posiadanego przez oba Stowarzyszenia eksperckiego potencjału merytorycznego dla skuteczniejszego podejmowania i rozwiązywania problemów związanych z rozwojem nowoczesnych infrastruktur: drogowej i informatycznej”.

Strony Deklaracji przewidują m.in. wspólną organizację seminariów, współpracę w przygotowaniu opinii aktów prawnych, ekspertyz i innych dokumentów opiniotwórczych, wzajemne zapraszanie się konferencje, seminaria i szkolenia, w szczególności te, które kończą się uzyskaniem certyfikatów o międzynarodowym uznaniu, takich jak m.in. ECDL i EUCIP.