Aktualności

Komitet Organizacyjny ŚDSI’2011 spotkał się z sejmową Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Na zaproszenie przewodniczącego Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii pos. Grzegorza Napieralskiego przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 w Polsce spotkali się na terenie Sejmu RP z prezydium Komisji. Celem spotkania był udział KIiNT w obchodach ŚDSI’2011.

Witając gości p. Grzegorz Napieralski stwierdził, że Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii istnieje zaledwie od trzech miesięcy ale ma ambitne plany zaś w jej skład wchodzą posłowie legitymujący się wysokimi kompetencjami. Pos. Napieralski zadeklarował chęć wsparcia obchodów ŚDSI gdyż uważa ich program za wysoce wartościowy.

Prezes PTI Marek Hołyński krótko poinformował członków Komisji o profilu i zadaniach PTI, akcentując opiniotwórczą pozycję Towarzystwa, zaznaczającą się m.in. skutecznym oddziaływaniem na prace legislacyjne osiągnięte poprzez formułowanie profesjonalnych ekspertyz.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDSI’2011 Wiesław Paluszyński przekazał, wraz z krótkim omówieniem, sprawozdanie z obchodów ŚDSI’2010 oraz ramę programową ŚDSI’2011. Omówił też w skrócie koncepcje programowe debat: "Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce" oraz: "Miejsce i rola Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej"; członkowie Komisji wykazali chęć bezpośredniego uczestnictwa w tych imprezach. Wysokie zainteresowanie wzbudziła również debata: "Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informatycznych w procesie nauczania", której program przedstawiła Anna Beata Kwiatkowska.

Dalsza dyskusja koncentrowała się wokół problematyki wykluczenia cyfrowego, którą członkowie Komisji uważają za kluczowy problem budowy społeczeństwa informacyjnego. Pos. Napieralski zaproponował, by wszystkie konferencje i debaty zorganizowane w ramach ŚDSI’2011 były podsumowane konkretnymi wnioskami i postulatami, tak by mogły spełnić rolę materiału pomocniczego dla Sejmu i agend rządowych przy formułowaniu kolejnych zapisów legislacyjnych i planów rozwojowych.