Aktualności

PTI ponownie dyskwalifikuje projekt tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych

Polskie Towarzystwo Informatyczne złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opinię na temat zmodyfikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne (z 07.12.2009 r.) w zakresie utworzenia i prowadzenia tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. W swej opinii na temat wcześniejszej wersji projektu tej ustawy Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraziło całkowitą dezaprobatę wobec zawartych w nim zapisów.

Niestety, mimo że widać wysiłki autorów projektu w kierunku poprawy jego treści, nadal w pełni ma zastosowanie większość zastrzeżeń wobec wcześniejszej wersji projektu. Dają się one streścić następująco:

W konkluzji eksperci PTI stwierdzają, że: „...Polskie Towarzystwo Informatyczne podtrzymuje swoje stanowisko, że przedstawiony projekt Rejestru jest nieskuteczny i szkodliwy. Z przyczyn technicznych w demokratycznym systemie prawnym nie da się zrealizować skutecznej blokady dostępu do stron, których treść może naruszać polskie prawo. Jedynym skutecznym środkiem pozostaje sprawne ściganie i karanie osób naruszających prawo. Należy dążyć do usprawnienia tych działań, np. przez powierzenie spraw dotyczących przestępstw internetowych wskazanym prokuraturom i sądom i skoncentrowanie tam osób dobrze znających tę tematykę. W II wariancie projektu ustawy taki charakter wyspecjalizowanego sądu miałby Sąd Okręgowy dla m.st. Warszawy. PTI deklaruje gotowość do współpracy w takich przedsięwzięciach. W tym stanie projekt utworzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych nie nadaje się do poprawy i powinien zostać w całości wycofany.”

Opinię opracował zespół ekspertów PTI koordynowany przez dr Jarosława Demineta.