Spotkanie Członków Honorowych PTI

Z inicjatywy Prezesa oraz Zarządu PTI w dniu wczorajszym (25.01.2018 r.) odbyło się pierwsze w historii spotkanie Członków Honorowych naszej organizacji. Te wybitnie zasłużone dla Towarzystwa oraz środowiska informatyków polskich osoby zostały tym tytułem uhonorowane przez najważniejsze decyzyjnie gremium, jakim są zjazdy PTI. Aktualnie grono Członków Honorowych liczy 16 osób.

Głównym celem spotkania było nawiązanie stałej, substancjonalnej współpracy pozwalającej na korzystanie przez władze PTI z bogatego doświadczenia tego gremium, z korzyścią dla całej organizacji.

Podczas spotkania Prezes PTI przedstawił zarysy obchodów 70-lecia informatyki polskiej, które w roku bieżącym będą w centrum zainteresowania oraz aktywności organizacji. Na kilka wydarzeń została zwrócona szczególna uwaga i przy omawianiu ich wywiązała się dłuższa rozmowa. Jednym z nich jest zainicjowana przez PTI dyskusja środowiskowa na temat współczesnego pojmowania zawodu informatyka, jego roli oraz odpowiedzialności. Jak stwierdzono, temat nie jest nowy i od dawna jest podnoszony zarówno w samym PTI, jak i instytucjach publicznych odpowiedzialnych za edukację, kształcenie, rynek pracy oraz statystykę państwową. Kol. Wacław Iszkowski, którego od lat nurtuje ten temat przypomniał, że wiele instytucji tworzy odrębne systemy klasyfikacji istniejących profesji, co powoduje pewien chaos. Procedowany w tej chwili projekt ustawy o szkolnictwie wyższym opiera się na klasyfikacji OECD z 2006 r., która nie ujmuje najnowszych obszarów zastosowania informatyki – jak chmury obliczeniowy czy internet rzeczy. Narodowe Centrum Nauki posługuje się jeszcze inną klasyfikacją, przyjmując za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin). Kol. Marek Maniecki dodał, że instytucje naukowo-badawcze używają dodatkowo systemu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), który decyduje o ocenie wniosków grantowych. Jakkolwiek podjęta dyskusja środowiskowa nie zakłada pogłębionych wątków standaryzacyjnych, zgodzono się z tezą, iż jednym z najistotniejszych jej wniosków powinno być zwrócenie uwagi na ten problem, który ma kluczowe znaczenie dla dyscypliny mającej ogromny wpływ na rozwój państwa, gospodarki oraz obywateli. Uczestnicy spotkania uznali, że ważnym zadaniem, jakie stoi przed PTI jest dążenie do powstania jednej i jednolitej klasyfikacji zawodów informatycznych. Działania te powinny być prowadzone wspólnie z innymi organizacjami, w tym z Komitetem Informatyki PAN.

Podczas omawiania działań towarzyszących obchodom 70-lecia informatyki w Polsce padło wiele interesujących propozycji. Na przykład kol. Marian Noga wyszedł z sugestią zwrócenia się do kilku wiodących i obecnych od lat na polskim rynku firm informatycznych o samodzielne przygotowanie informacji lub seminariów o ich udziale w procesie informatyzacji oraz ludziach, którzy się do tego przyczynili.

W innych wątkach obecnych podczas spotkania znalazły się tematy zarówno organizacji samego Towarzystwa, działalności ECDL, Izby Rzeczoznawców oraz współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. W kontekście definicji zawodu informatyka zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła działalność prowadzonej przez PTI Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Uznana jest ona jako właściwy instrument analizy badania rynków popytu oraz podaży specjalistów IT. Dużo miejsca w dyskusji poświecono także temu, jak pobudzić aktywność w ramach PTI, usprawnić komunikację pomiędzy oddziałami a Zarządem oraz jak zachęcić do współpracy młodych informatyków.

Prezes Włodzimierz Marciński, wsparty ustaleniami Prezydium Zarządu Głównego, zwrócił się do obecnych na spotkaniu Członków Honorowych z sugestią podjęcia się roli opiniowania zgłaszanych do Zarządu Głównego PTI kandydatur na Członków Honorowych. Spotkało się to z pozytywną reakcją i w następstwie krótkiej wymiany poglądów propozycja została przyjęta. Ustalono, że proces opiniowania nie będzie regulowany żadną instrukcją. Członkowie Honorowi stwierdzili, że potrafią się porozumiewać oraz pracować zgodnie bez regulaminów i na prośbę ZG zaopiniują jednoznacznie przedstawione kandydatury.

Zarówno Prezes jak i obecni na spotkaniu Członkowie Honorowi wyrazili gotowości do utrzymywania trwałych kontaktów i organizowania wspólnych spotkań raz na kwartał.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Myszor, Andrzej Blikle, Wacław Iszkowski, Stanisław Jaskólski, Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Marian Noga, Zdzisław Szyjewski, Marek Valenta (zdalnie) oraz Prezes Włodzimierz Marciński.