Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego - usługa cateringowa

Informujemy, że postępowanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby projektu pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020 zostało rozstrzygnięte w dniu 13.04 br.

Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o udzieleniu zamówienia na usługę cateringową oferentowi Smaki Miasta Catering, Al. Niepodległości 147, Warszawa, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r.