Odszedł prof. Edward Nawarecki

Prezes Oddziału Małopolskiego Marek Valenta ze smutkiem informuje, że 15 marca zmarł prof. Edward Nawarecki, wybitny specjalista-informatyk, członek PTI. Przez całą swoją drogę naukową i zawodową był związany z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

Prof. Nawarecki był jednym z pionierów sztucznej inteligencji w AGH, a w szczególności tyczy się to badań nad szeroko pojętymi systemami wieloagentowymi. Zajmował się także badaniami nad budową systemów decyzyjnych opartych na koncepcji wielomodelowej reprezentacji złożonych obiektów, w tym pracami związanymi z reprezentacją wiedzy w warunkach niepełnej określoności oraz metodyką modelowania i symulacji zdecentralizowanych systemów informacyjno-decyzyjnych, a także formalizacją opisu i metod rozstrzygania konfliktów oraz procedury negocjacji w systemach wieloagentowych.

Profesor był autorem i współautorem ok. 280 publikacji, w tym 12 monografii i wydawnictw zbiorowych. Wypromował 22 doktorów, z czego część stanowią obecni pracownicy Katedry Informatyki. Stworzyło to podstawę do wykreowania pewnej szkoły rozpoznawanej w środowisku krajowym jako Grupa Inteligentnych Systemów Informacyjnych. Cechą charakterystyczną prowadzonych w ramach grupy badań jest stosowanie technologii agentowych przy tworzeniu koncepcji oraz realizacji danej klasy systemów. Wyniki tych badań zawarte w bogatym materiale publikacyjnym były zarówno podmiotem prac doktorskich, jak też w okresie ostatnich lat stanowiły dokonania prezentowane w czterech rozprawach habilitacyjnych oraz dwóch wnioskach o nadanie tytułu profesora nauk technicznych.

Prof. Nawarecki był również pionierem badań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, które rozpoczął w Katedrze Informatyki w 2006 r., umożliwiając w późniejszych latach budowę znaczącej pozycji katedry w charakterze krajowej bazy know-how w dziedzinie analizy kryminalnej. Współpracownicy prof. Nawareckiego doprowadzili do produkcji szeregu rozwiązań analitycznych, które są aktywnie stosowane na setkach stanowisk analitycznych pracowników policji, straży granicznej oraz innych służb bezpieczeństwa publicznego. Do końca, mimo przebywania na emeryturze, włączał się aktywnie w prace nad wspomnianymi projektami.

Prezes Oddziału Małopolskiego PTI Marek Valenta podkreśla, że Profesor Edward Nawarecki pozostanie w pamięci jako wzór nie tylko naukowca oraz nauczyciela akademickiego, ale także człowieka prawego, życzliwego i pomocnego w najszerszym Ludzkim tego słowa znaczeniu.

za: http://www.agh.edu.pl/info/article/zmarl-prof-edward-nawarecki/, http://pti.krakow.pl/?p=2478