Drugi dzień obrad XII Zjazdu Delegatów PTI

W dniu dzisiejszym delegaci obradowali nad zmianami w Statucie. Poprawki miały na celu przede wszystkim dostosowanie Statutu do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przyjętej przez Sejm 25 września 2015 r.

Wyniki prac komisji ds. odwołań przedstawiła kol. Agnieszka Boboli. Natomiast przewodnicząca komisji ds. wniosków i uchwał Beata Ostrowska zaprezentowała wnioski złożone do Zjazdu. Spośród nich delegaci przyjęli wniosek o

ustanowienie medalu 70-lecia polskiej informatyki oraz drugi, dotyczący obowiązku publikowania na witrynie pti.org.pl co pół roku informacji o zakresie pracy poszczególnych członków ZG. Pozostałe wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia przez nowy Zarząd Główny. Delegaci podziękowali jednocześnie kol. Andrzejowi Dyżewskiemu za przygotowanie dokumentów dotyczących m.in. kwestii terminologicznych.

Wojciech Kulik, członek zespołu statutowego

Agnieszka Boboli, członkini komisji ds. odwołań

Beata Ostrowska, przewodnicząca komisji ds. uchwał i wniosków