Wniosek o zmianę zasad konkursu w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Polskie Towarzystwo Informatyczne wystosowało wniosek o zmianę zasad konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zgodnie z zapisami w powyższych dokumentach, w ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e‑usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jako wnioskodawcę wskazano organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm).

Zasady przeprowadzania konkursu ogłoszonego w dniu 30.09.2015 r., a w szczególności interpretacje pojawiające się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakładce „pytania i odpowiedzi” (FAQ) istotnie ograniczają lub wręcz uniemożliwiają możliwość składania wniosków przez wskazanych do tego celu beneficjentów, tj. organizacje pozarządowe.

Pełną treść wniosku można przeczytać tutaj.