Telemedycyna i eZdrowie – relacja

Sekcja eZdrowie-życie bez barier oraz Oddział Mazowiecki PTI byli parterami konferencji „Telemedycyna i eZdrowie”, która odbyła się na początku września w Warszawie.

Przewodnicząca Sekcji PTI eZdrowie-życie bez barier kol. Małgorzata Piątkowska przedstawiła referat na temat celów działania sekcji. Bardzo ważnym obszarem planowanych prac jest poprawa dostępności produktów i usług medycznych, publicznych i komercyjnych - nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także wirtualnym. Kol. Małgorzata Piątkowska przedstawiła wiele przykładów barier w korzystaniu z tego typu świadczeń. Ranking dostępności stron internetowych wybranych szpitali w Polsce wykonany przez Fundację Widzialni wskazuje na bardzo niski poziom dostępności tych serwisów dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zdarza się również, że placówki medyczne nie uwzględniają potrzeb osób niesłyszących – część z nich nie podaje adresów mailowych, zapominając, że informacja telefoniczna jest niedostępna dla osób ze znaczną dysfunkcją słuchu. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że najczęstsze uchybienia przy projektowaniu internetowych serwisów publicznych to błędy wpływające na prawidłowe odczytywanie zawartości strony przez programy asystujące, problemy z dostępnością stron internetowych dla użytkowników posługujących się głównie klawiaturą, niedostosowanie do wymagań osób słabowidzących oraz niedostępność materiałów multimedialnych (filmów, nagrań audio) dla osób niewidomych i głuchych. Tymczasem kwestie dostępności publicznych serwisów i systemów teleinformatycznych uregulowano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Kolejny członek Sekcji eZdrowie-życie bez barier, kol. Krzysztof Markiewicz wygłosił prezentację na temat europejskiej sieci informacji o technologiach wspomagających dla osób niepełnosprawnych EASTIN. Jest to system kierowany przez Stowarzyszenie EASTIN - europejską sieć organizacji członkowskich prowadzących w swoich krajach narodowe systemy informacyjne na temat technologii wspomagających. EASTIN jest skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia, a także działów przemysłowych i rynku technologii wspomagających. Polska należy do niewielkiej grupy krajów, które nie włączyły się jeszcze do tej sieci. W naszym kraju należałoby powołać narodową organizację kontaktową (National Contact Organisation) i wprowadzić do systemu opisy rodzimych wyrobów, co pozwoli spopularyzować polski rynek w obszarze technologii wspomagających na arenie europejskiej. Sekcja eZdrowie-życie bez barier zamierza podjąć tę inicjatywę.

Streszczenie pozostałych wystąpień wygłoszonych podczas konferencji można znaleźć na stronie https://docs.google.com/document/d/1dvej7_7cY5TL3zMeu4SFnCisck_taC5XYdQkJPasR0M/edit.

Osoby zainteresowane pracami sekcji mogą się kontaktować z Małgorzatą Piątkowska pod adresem:
mpiatkowska1[at]gmail.com.