Szkolenie w zakresie normy ISO IEC 15504-5:2012


W dniach od 25 do 29 stycznia, w nowej siedzibie PTI w Warszawie odbyło się szkolenie audytorów dla normy ISO IEC 15504-5:2012 Information technology -- Process assessment -- Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model. Koszt szkolenia został sfinansowany z grantu przyznanego przez Zarząd Główny PTI.

Zajęcia prowadził Bhaskar Vanamali z firmy KUGLER MAAG CIE GmbH z Kornwestheim.

Szkolenie zakończono egzaminem przeprowadzonym i nadzorowanym przez niezależną od prowadzących organizację – European Certification and Qualification Association. Kurs został zgłoszony do INTACS (International Assessor Certification Scheme) i był zgodny z wymaganiami tej organizacji.

Norma ISO IEC 15504-5:2012 znana jako SPICESoftware Process Improvement and Capability dEtermination – ma na celu doskonalenie procesów związanych z tworzeniem oprogramowania, szczególnie w dziedzinach, w których jakość i niezawodność ma krytyczne znaczenie. Jest obowiązującym standardem np. w przemyśle lotniczym i samochodowym, znajduje zastosowanie także w firmach tworzących oprogramowanie medyczne. Norma definiuje pięć poziomów dojrzałości firmy. Na poziomie I procesy tworzenia oprogramowania są realizowane bez formalnego podejścia. Na poziomie II (managed) procesy są zarządzane biernie i zorientowane na rozwiązywanie problemów. Poziom III (established) charakteryzuje systematyczne podejście, oparte o zdefiniowane procesy. Poziom IV (predictable) określa stałe doskonalenie i stosowanie pomiarów do osiągania celów. Poziom V (optimising) stosowany jest przez najlepsze organizacje światowe o wysokiej innowacyjności.

Norma ISO IEC 15504-5 odwołuje się do dwóch zbliżonych norm: ISO IEC 12207 - Systems and software engineering -- Software life cycle processes oraz ISO IEC 15288 - Systems and software engineering -- System life cycle processes. Normy te definiują procesy związane z tworzeniem oprogramowania lub systemu (rozumianego jako połączenie oprogramowania, sprzętu, procedur, przepisów itp.).

Norma ISO IEC 15504-5 wyróżnia się tym, że pozwala na osobną ocenę poziomu każdego procesu wchodzącego w cykl życia oprogramowania lub systemu: grup procesów organizacyjnych, technicznych, uzgodnień, zarządzania przedsięwzięciem (project management) i tworzenia oprogramowania. Te procesy w organizacji mogą bowiem osiągać różne poziomy dojrzałości.

Dzięki szkoleniu, Polskie Towarzystwo Informatyczne dysponuje specjalistami gotowymi do wspomagania firm w doskonaleniu procesów tworzenia oprogramowania. Wszystkie osoby, które ukończyły kurs są uprawnione do przeprowadzania szkoleń oraz doradztwa z zakresu wdrażania normy ISO IEC 15504. Ich wiedza i nabyte umiejętności będą wykorzystane w ofercie doskonalenia skierowanej do firm tworzących oprogramowanie dla administracji publicznej, służb mundurowych, służby zdrowia, ubezpieczeń, banków oraz oprogramowanie wbudowane.