Rzeczpospolita Cyfrowa

W dniu 23 marca odbyła się konferencja „Cyfrowa Rzeczpospolita”, zorganizowana przez wydawcę dziennika „Rzeczpospolita” w Hotelu Marriott, w Warszawie.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Minister Cyfryzacji - Anny Streżyńskiej. Pani Minister mówiła o wyzwaniach i planach w zakresie cyfryzacji usług publicznych. Dotyczą one m.in. wyeliminowania z urzędów papierowego obiegu dokumentów i zastąpienia go elektronicznym, zintegrowania wielu obecnie rozproszonych portali i systemów świadczących usługi oraz otwarcia dostępu do danych publicznych. Minister Streżyńska wymieniła także działania priorytetowe w ramach poszczególnych osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach osi I - „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” - planuje się podłączenie do łączy szerokopasmowych wszystkich szkół i szpitali w kraju. W ramach osi II Ministerstwo zamierza postawić na rozbudowę i integrację e-usług oraz poddać digitalizacji archiwa publiczne i najcenniejsze zasoby kultury. Priorytetem III osi - „Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa” - ma być nabywanie nie podstawowych, ale zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności programowania. Środki inwestowane będą także w cyfrową edukację seniorów.

Kolejne wystąpienie otwierające wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Przedstawił główne cele działań w zakresie gospodarki państwa w najbliższych latach. Należy do nich promowanie przemysłu opartego na innowacjach i produktach cyfrowych oraz ekspansja polskich firm – nie tylko w zakresie sprzedaży towarów i usług, ale również poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach. Priorytetem Ministerstwa Rozwoju jest także zrównoważony rozwój gospodarczy – tak, aby mogły w nim uczestniczyć wszystkie regiony kraju. Dodatkowo ważne wydaje się promowanie obrotu bezgotówkowego, który powoduje większy wzrost gospodarki oraz eliminuje tzw. „szarą strefę”. Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i przejęta przez rząd 15 marca nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych ma ułatwić małym i średnim firmom dostęp do zamówień publicznych.

Ostatnie wystąpienie wprowadzające wygłosiła Magdalena Gaj z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na początku wystąpienia Pani Prezes podkreśliła dobry stan infrastruktury cyfrowej w Polsce. Zwróciła uwagę także na ogromne tempo rozwoju cyfrowego, za którym najszybciej podążaj młodzi ludzie. Pani Prezes wskazał także, że dla rozwoju rynku usług cyfrowych ważna jest stałość regulacji, która sprzyja inwestycjom w ten sektor.

Kolejnym wydarzeniem konferencji była prezentacja raportu „Cyfrowa Polska 2025”, przygotowanego przez firmę doradztwa strategicznego McKinsey&Company. Dokument prezentuje trendy ogólnoświatowe w zakresie cyfryzacji i pozycję Polski na tym tle. Autorzy raportu, w perspektywie globalnej przewidują znaczący wzrost PKB, ale towarzyszyć mu będzie pogłębiające się rozwarstwienie społeczne. W 2025 roku internet rzeczy (Internet of Things) stanie się na tyle rozwinięty, że do sieci będzie podłączonych 10 razy więcej urządzeń niż ludzi. Postępująca cyfryzacja w znaczącym stopniu zmieni układ sił w gospodarce – dominować będą nie tylko gigantyczne koncerny, ale także innowacyjne mikroprzedsiębiorstwa sprzedające swoje produkty i usługi na rynku globalnym. Prognozuje się, że w nadchodzącej dekadzie wzrośnie także udział komunikacji bez udziału człowieka – tzw. M2M (machine to machine). Przewiduje się także dalszy wzrost handlu międzynarodowego w sektorze e-commerce. Kluczowy może się okazać nie przepływ towarów i usług, a danych i innowacji.

Postępująca cyfryzacja w gospodarce polskiej powinna doprowadzić do wzrostu produktywności i efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego. Jest to tym ważniejsze, że spodziewamy się zmian demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Szacuje się także, że obecnie produktywność pracy w Polsce jest o 35% niższa niż średnia Unii Europejskiej. Zwiększenie innowacyjności może pozwolić Polsce na globalną ekspansję gospodarczą i uniezależnienie się od eksportu do krajów ościennych.

Pełny tekst raportu można pobrać ze strony - http://mckinsey.pl/wp-content/uploads/2015/10/Polska-2025_ca%C5%82y-raport.pdf.

Konferencje zamknęły 3 debaty: „Rzeczpospolita Cyfrowa a rozwój gospodarczy Polski”, „Rzeczpospolita Cyfrowa dla sprawnego państwa” oraz „Impet cyfrowy wpływa na wszystkie aspekty naszego życia”.