Program współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Inicjatywa ta ma ułatwić udział strony społecznej w procesie tworzenia regulacji prawnych w obszarze informatyzacji i rynku usług cyfrowych. Sprawna i efektywna współpraca z partnerami społecznymi ma pomóc w tworzeniu dobrych rozwiązań i jednocześnie wspierać aktywność obywatelską. Ministerstwo podkreśla, że współpraca z III sektorem powinna opierać się na kliku podstawowych zasadach - pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz równości szans. Projekt, poza współudziałem organizacji pozarządowych w tworzeniu prawa, ma także przyczynić się do integracji podmiotów działających w obszarze zadań publicznych realizowanych przez Ministerstwo. Cały tekst projektu można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Uwagi należy zgłaszać do 5 czerwca 2016 r. na adres: olga.jurkowska@mc.gov.pl i anita.wiciak@mc.gov.pl.