Opinia o projekcie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP)

Polskie Towarzystwo Informatyczne przygotowało opinię na temat przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP).

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo przeznaczyło na konsultacje jedynie 2 tygodnie, a cały opiniowany dokument liczy wraz z załącznikami ponad 100 stron. Zespół przygotowujący opinię uznał jednak, że warto dokonać recenzji dokumentu, ponieważ nawet fragmentaryczna ocena może być przydatna dla urzędników i decydentów.

Specjaliści Polskiego Towarzystwa Informatycznego zwracają uwagę na fakt, że elementy traktowane PZIP jako innowacyjne – np. w sprawie - funkcjonują już w obowiązującym prawie. Tak jest na przykład w przypadku dostosowania systemów informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych lub starszych. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych definiuje między innymi właśnie kryteria dostępności systemów teleinformatycznych dla osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie to określa także standardy, metody i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa, które według opiniowanego dokumentu należałoby dopiero wypracować.

Eksperci PTI wskazują także na brak precyzji, czy wręcz wewnętrzna sprzeczność sformułowań. W dokumencie znajduje się na przykład postulat standaryzacji elementów infrastruktury w celu uniknięcia stworzenia monopolu jednego z dostawców. Tymczasem sama standaryzacja systemów operacyjnych już prowadzi do wyłonienia monopolisty.
Niejasne jest także określenie roli Głównego Informatyka Kraju. Niektóre fragmenty dokumentu sugerują, że chodzi tu o osobę fizyczną lub urząd, inne zapisy mówią, że jest to „zestaw instytucjonalno-procesowych mechanizmów porządkujących”.

Zespół opiniujący dokument wskazuje także, że niektóre obszary informatyzacji państwa nie zostały w nim opisane – np. w zakresie edukacji i jednolitego systemu rekrutacji, czy elektronicznego systemu głosowania w wyborach. Nie wyszczególniono, w jaki sposób jednostki terenowe administracji państwowej będą miały zagwarantowane finansowanie sprzętu, oprogramowania i szkolenia pracowników.

Do pisma skierowanego do Ministerstwa Cyfryzacji, oprócz opinii zespołu dołączona została osobna opinia sporządzona przez kol. Jerzego S. Nowaka.

Zachęcamy do zapoznania się z pełna treścią obu opinii na stronie https://wstoin.pti.org.pl/w/images/9/92/16-07.12.Opinia%28skan%29%28Pismo_W_1200_ZG_16%29.pdf.

Dnia 4 sierpnia odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji konferencja uzgodnieniową w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowali na niej: wiceprezes Janusz Dorożyński oraz członek Zarządu Jerzy S. Nowak.