Konsultacje projektu Ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

Do 6 kwietnia trwają konsultacje projektu Ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw. Treść projektu oraz dokumenty powiązane znaleźć można na stronach serwisu konsultacje.gov.pl.

Nowa ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Ten akt prawny zwany jest w skrócie eIDAS (Electronic IDentification Authentication Signature).

Dokument przygotowany przez Parlament Europejski definiuje obowiązujące we wszystkich państwach Wspólnoty warunki stosowania: identyfikacji elektronicznej, usług zaufania oraz dokumentów elektronicznych. Wśród skodyfikowanych usług zaufania znalazł się podpis elektroniczny, elektroniczny znaczniki czasu, rejestrowane doręczenie elektroniczne, pieczęć elektroniczna oraz usługa uwierzytelnienia witryn internetowych. Podstawowym celem unijnego rozporządzenia jest wypracowanie jednolitych standardów, dzięki czemu identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania stosowane w jednym z krajów, będą uznawane także w pozostałych. Rozporządzenie uchyla także Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE, która dotyczyła jedynie podpisów elektronicznych i nie zapewniała jednolitego ich zastosowania we wszystkich krajach Unii. Ustalono, że zapisy rozporządzenia eIDAS wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej potwierdza, że kwalifikowane podpisy, kwalifikowane pieczęcie i kwalifikowane znaczniki czasu pochodzące z państw UE i EOG są uznawane na terytorium Polski. Poza tym ustawa reguluje kwestie pozostawione w kompetencji państw członkowskich – m.in. nadzór nad dostawcami usług zaufania i sposób ich certyfikacji, odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie tych usług oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dostawców. Sporą projektu ustawy zajmują zapisy o zmiany w przepisach obowiązujących – m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawie o adwokaturze, Ustawie o samorządzie gminnym, Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany dotyczą zwłaszcza terminologii – np. sformułowanie „podpis bezpieczny” zastąpić ma termin „podpis kwalifikowany”. Planowane jest także uchylenie Ustawy z dnia 18września 2001 r. o podpisie elektronicznym.